logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kvalitet och utveckling

I Vaxholms förskolor och skolor ska barnen och eleverna känna trygghet och glädje.

Hur god kvalitet en förskola eller skola har är en alltför sammansatt fråga för att kunna fångas i enkla mått. Därför måste bedömning av kvalitet utgå från resultat och utvärderingar av olika slag samt ses som en komplex helhet.

 

En förskola eller skola med goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella och kommunala styrdokument är ett tecken på kvalitet. Det är också en förskola eller skola som ständigt utvecklar sin verksamhet vidare och som har engagerade och kompetenta pedagoger samt nöjda elever och föräldrar.

 

Gemensamma mål, hög kompetens, struktur och systematik är förutsättningar för god kvalitet men kvalitet kräver också engagemang och en gemensam värdegrund. Elever, pedagoger, skolledare och politiker har tillsammans tagit fram ledorden som ska genomsyra verksamheten i Vaxholms förskolor och skolor:


  • Tillsammans
  • Variation
  • Kreativitet
  • Engagemang


Vaxholms förskolor och skolor har en gemensam struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från Skolverkets allmänna råd "Systematiskt kvalitetsarbete i för skolväsendet".

 

Arbetet sker i ett årshjul enligt nedan. Rektor och förskolechef ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs.

Kllicka på bilden för bildzoom

Vaxholm följer löpande upp verksamheternas resultat och måluppfyllelse. Det sker bland annat genom självvärderingar, brukarundersökningar, medarbetarundersökningar, prov- och betygsresultat samt inspektionsrapporter. Uppföljningarna ligger till grund för analys och beslut om vad som behöver utvecklas och förbättras.

 

Analysen sker dels på huvudmannanivå och avser då Vaxholms förskolor och skolor som helhet och dels på enhetsnivå. Beslut om prioriterade utvecklingsområden dokumenteras i varje enhets verksamhetsplan tillsammans med strategier och aktiviteter och vilka effekter dessa förväntas ge i verksamheten.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18