logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskola

Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) anger de nationella målen för förskolan och fastställs av regeringen. Den tar upp värdegrund och uppdrag, normer och värden, utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten samt samverkan. Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen.

Utbildningsverksamheterna i Vaxholms stad styrs också av de kommunpolitiska målen som finns under de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Utbildningsverksamheternas mål fastställs av barn- och utbildningsnämnden och finns att ta del av i dokumentet ”Mål och budget”. Läs mer i rutan till höger. I dokumentet finns också fördjupad information om kommunens modell för mål- och resultatstyrning.

Utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten i de kommunala förskolorna. Arbetet bedrivs på olika sätt men syftar alltid till att utveckla verksamheterna i enlighet med läroplanen och nå ännu bättre måluppfyllelse. Förutom det övergripande arbetet bedriver förskolorna också eget utvecklingsarbete anpassat efter varje förskolas egna behov.

 

Gemensam pedagogisk idé för lärmiljön

Vaxholms stads förskolor har gemensamt utformat en pedagogisk idé som ligger till grund för verksamheten och som utgår från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Den pedagogiska idén utgår från begreppen tillsammans, kreativitet, variation, engagemang, estetik, mötesplatser, utforskande och tillgänglighet. Den pedagogiska idéen bidrar till att skapa likvärdiga verksamheter för barnen samt en fortsatt positiv utveckling av lärmiljöerna i linje med förskolans läroplan.

 

Undervisning i förskolan

Utveckling av undervisning i förskolan sker genom att Vaxholms stad ingår i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med nio andra huvudmän som samordnas av forskningsinstitutet Ifous. Målet för programmet är bland annat att öka förståelsen för på vilket sätt medveten undervisning i förskolan kan bidra till verksamhetens kvalitet och gynna varje enskilt barn.

 

Sidan publicerades: 2019-03-01