logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Grundskola och fritidshem

Läroplanen (Lgr-11) anger de nationella målen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen innehåller tre delar. Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Rektor ansvarar för att skolans verksamhet följer läroplanen.

Utbildningsverksamheterna i Vaxholms stad styrs också av de kommunpolitiska målen som finns under de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Utbildningsverksamheternas mål fastställs av barn- och utbildningsnämnden och finns att ta del av i dokumentet ”Mål och budget”. Läs mer i rutan till höger. I dokumentet finns också fördjupad information om kommunens modell för mål- och resultatstyrning.

Utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten i de kommunala skolorna och fritidshemmen.

Arbetet bedrivs på olika sätt men syftar alltid till att utveckla verksamheterna i enlighet med läroplanen och nå ännu bättre resultat och måluppfyllelse. Förutom det övergripande arbetet bedriver skolorna och fritidshemmen också eget utvecklingsarbete anpassat efter varje enhets egna behov.


Kvalitet i undervisningen/digital skolutveckling

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan för att stödja skolutvecklingsprocessen fram till 2019. Handlingsplanen benämns Digital skolutveckling i Vaxholms stad och den ska systematisk och långsiktigt bidra till ökad kvalitet i undervisningen. Metoden är en fortbildningsinsats, Undervisningslyftet, som sker genom kollegialt lärande och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Undervisningslyftet fokuserar under läsåret 2016/2017 på vad som kännetecknar framgångsrik undervisning med digitala verktyg samt hur digitala verktyg kan underlätta och främja den formativa bedömningen.


Handlingsplanen för Digital skolutveckling och Undervisningslyftet ska systematiskt och långsiktigt bidra till ökad kvalitet i skolverksamheten och innehållet och alla insatser ska ta sin utgångspunkt i främjandet av elevers lärande och utveckling. 

 

Elevstöd

Styrdokumentens skrivelser beskriver ett elevstöd och ett ansvar som kräver omfattande kunskap, insikter och handlingar hos varje anställd i stadens skolor. Detta omfattande elevstödsarbete belyses och behandlas i Elevstödsagendan som ska ligga till grund för ett långsiktigt och hållbart elevstödsarbete som är välförankrad, forskningsbaserad och bidrar till förbättrad anpassning och tillgänglighet- och därmed en ökad kvalitet i undervisning och skolverksamhet.

 

Utbildningssatsning-Fritidshemslyftet

En kartläggning av fritidshemmen genomfördes under hösten 2016 och har resulterat i en utbildningssatsning för all personal i Vaxholms stads fritidshem. Satsningen kallas Fritidshemslyftet. Det långsiktiga målet med satsningen är hög kvalitet av undervisningen på fritidshemmet, en meningsfull fritid och tid för rekreation, goda förutsättningar för planering samt anpassning till rådande och skiftande förutsättningar i barngrupp och miljö.


Insatsen fokuserar på tre huvudområden som, enligt våra styrdokument, har stor påverkan på undervisningen i fritidshemmet: miljö, didaktik och lärande samt systematik och ledning. Insatsen syftar också till att sprida goda exempel, byta erfarenhet och möjliggöra samarbete i och mellan fritidshem.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18