logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Nyanlända barn och ungdomar i Sverige

Alla nyanlända barn och ungdomar har rätt till utbildning enligt skollagen. Denna rätt gäller oavsett skälet till att barnen eller ungdomarna har kommit till Sverige.

Inför en skolplacering ska berörd skola, socialtjänst eller god man ta kontakt med utbildningsförvaltningen för registrering av barnet/ungdomen samt delge relevant underlag som ligger till grund för den nyanländes undervisning.

Alla nyanlända barn och ungdomar har rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800). Denna rätt gäller oavsett skälet till att barnen eller ungdomarna har kommit till Sverige. I begreppet nyanländ elev räknas barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Dessa barn och ungdomar vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Oavsett om barnet eller ungdomen vistas i Sverige med permanent uppehållstillstånd, som asylsökande eller som papperslös/gömd har denne rätt till utbildning i skollagens mening. Detta gäller både om barnet har ankommit till Sverige med legal vårdnadshavare eller som ensamkommande flyktingbarn.

 

Barn med permanent uppehållstillstånd har skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och gäller utbildning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Nyanlända barn som är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller är papperslösa/gömda barn har rätt till utbildning, men ingen skolplikt.

 

Hemkommunen (anvisningskommunen), eller den kommun som barnen eller ungdomarna stadigvarande vistas i eller för tillfället uppehåller sig i (vistelsekommunen), är skyldig att anordna utbildning för de elever som har rätt till utbildning.

 

Berörd skola, socialtjänst och/eller god man ska skynsamt ta kontakt med utbildningsförvaltningen så att barnet/den unge registreras inför skolplacering.

 

Innan en skolplacering sker ska berörd skola, socialtjänst och/eller barnets/den unges goda man bidra med relevant underlag till utbildningsförvaltningen. Det kan exempelvis handla om information gällande barnets/den unges rättsliga status (det vill säga om personen är asylsökande, ensamkommande flyktingbarn etectera), vistelseadress i kommunen, levnadsförhållanden, skolbakgrund, hälsotillstånd, sociala nätverket med mera. Underlaget ligger till grund för att barnets/den unges rätt till utbildning tillgodoses på ett lämpligt sätt.

 

I Vaxholms stad fungerar Vaxö skola samt Kronängsskolan som  mottagningsenhet för samtliga nyanlända barn och ungdomar.  Barnet/den unge har rätt till språkundervisning och särskilt stöd.

 

Sidan publicerades: 2019-11-18