logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en frivillig och avgiftsfri skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan söka. Utbildningen är fyraårig och omfattar 2500 poäng.


Elever i Vaxholm stad söker till gymnasiesärskola via andra kommuner inom Stockholms län som erbjuder gymnasiesärskola i kommunal regi eller som friskola.

Vem får gå i gymnasiesärskolan?

Till gymnasiesärskolan kan man söka om man gått grundsärskolan eller om man tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan och inte har fyllt 20 år.


Det är hemkommunen som avgör om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan och det utifrån en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.


I Vaxholm stad fattar Barn- och elevstöd beslut om mottagande i gymnasiesärskolan. För mer information om beslut om mottagande kontakta

controller särskilt stöd Christina Björkenvall Tel: 08- 541 70 936, christina.björkenvall@vaxholm.se


Antagning

Antagning till gymnasiesärskolan går vanligen till så att eleven praktiserar en vecka på den gymnasiesärskola som är mest intressant. Skolan/ huvudmannen gör sedan en bedömning kring om eleven bli mottagen där.


Eleven ansöker och konkurrerar alltså inte med betyg till gymnasiesärskolan. Betygen talar dock om vilka kunskapsmål eleven uppnått.


Själva ansökan till gymnasiesärskolan gör man sedan på Gymnasieantagningens webbplats. Kod för ansökan skickas ut från Gymnasieantagningen i Stockholms län direkt hem till eleven i början av januari. http://www.gyantagningen.se/länk till annan webbplats


Generellt om gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan ska utbildningen vara väl anpassad utifrån elevens behov. Eleven ska få den hjälp den behöver för att utvecklas. Eleven ska få en god grund för yrkesverksamhet men också rustas för fortsatta studier. Utbildningen ska också bidra till att eleven får en personlig utveckling samt främja till ett aktivt deltagande i samhällslivet.


Gymnasiesärskolan ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i Gymnasieskolan. För gymnasiesärskolans nio nationella program gäller därför nya ämnesplaner från och med hösten 2013. För det individuella programmet gäller nya ämnesområden. För mer information om de nya ämnesplanerna och ämnesområdena, se Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Programmen

På Gymnasiesärskolan kan du välja bland nio nationella program.

 

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djurAlla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla ett så kallat arbetsplatsförlagt lärande (förkortat APL). Det innebär att en elev i gymnasiesärskolan kan genomföra utbildningen på en skola, på en arbetsplats eller på ett flertal arbetsplatser.


Gymnasiesärskolans nationella program är strukturerad på liknade vis som Gymnasieskolan.


På gymnasiesärskolan läser man därför:

 • Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 poäng
 • Programgemensamma ämnen 400 – 600 poäng
 • Programfördjupning 700 – 900 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiesärskolearbetet 100 poäng 


De gymnasiesärskolegemensamma ämnena är:

 • Engelska, 100 p
 • Estetisk verksamhet, 100 p
 • Historia, 50 p
 • Idrott och hälsa, 200 p
 • Matematik, 100 p
 • Naturkunskap, 50 p
 • Religionskunskap, 50 p
 • Samhällskunskap, 50 p
 • Svenska eller Svenska som andraspråk, 200 p

Programgemensamma ämnen

Inom varje nationellt program finns ämnen som är specifikt gemensamma för det program man valt att studera.Dessa ämnen ger programmet sin karaktär, d v s studerar du på programmet för hotell, restaurang och bageri så kommer du få särskild utbildning inom bageri, livsmedel, hotell och konditori.


Programfördjupning 700 – 900 poäng

Dessa kurser och ämnen är valbara och ska komplettera och fördjupa de programgemensamma ämnena i syfte att förbereda eleverna inför framtida arbete och sysselsättning.


Individuellt val 200 poäng

Här får eleverna välja bland ett urval av kurser som skolan kan erbjuda.


Gymnasiesärskolearbetet 100 poäng

Är ett större självständigt arbete som alla elever som går ett nationellt program gör med stöd av mentor eller handledare. 


Betyg

På gymnasiesärskolan får man betyg efter varje avslutad kurs på ett nationellt program. Betygsskalan är A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E det lägsta betyget.

Uppnår en elev inte målen för betyg E så ska betyg inte sättas.


APL- Arbetsplatsförlagt lärande

På gymnasiesärskolan har man minst 22 veckors praktik för att ta del av yrkeslivet och lära sig om de praktiska delar som ett arbete innebär. Eleven kan vara på en till flera arbetsplatser under sin gymnasietid.


Individuellt program

Finns till för elever som inte kan följa ett nationellt program och behöver en mer anpassad utbildning utifrån sina behov och förutsättningar. De 6 ämnesområden som erbjuds inom det Individuella programmet är:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation


Andra alternativ till nationellt eller individuellt program är:


Lärlingsutbildning

För en del elever kan lärlingsutbildning vara ett bra alternativ. Det innebär att minst halva studietiden är på en eller flera arbetsplatser.


Gymnasieskolans introduktionsprogram

Även om du tillhör gymnasiesärskolans målgrupp så har du rätt att söka till Gymnasieskolans introduktionsprogram om du inte vill studera på gymnasiesärskolan. Du kan då studera inom:

 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Riksrekryterande utbildning

Andra alternativ är att studera på en Riksrekryterande utbildning, vilket innebär att gymnasiesärskolan tar emot sökanden från hela landet. Skolverket tar beslut kring vilka utbildningar som är riksrekryterande.


Idrottsutbildningar

Har man ett stort idrottsintresse finns det även Idrottsutbildningar att söka.


Studieekonomi

När du studerar på gymnasiesärskolan så får du ett förlängt barnbidrag tills det att du är 19. När du fyllt 19 år kan du söka aktivitetsersättning. Båda bidragen söks hos Försäkringskassan.


Kommer du studera på en fristående gymnasiesärskola och måste bo på annan ort än hemorten så kan du söka inackorderingsbidrag från CSN – centrala studiestödsnämnden.


Gymnasiesärskolebevis

Efter avklarad gymnasiesärskola får man ett gymnasiesärskolebevis som innehåller:

 • Vilket program eleven har gått
 • Vilka ämnesområden eller kurser man har läst
 • Vilka betyg eleven har fått
 • Inriktningen på elevens arbetsförlagda lärande, APL
 • Information om gymnasiesärskolearbetet


Efter gymnasiesärskolan

Efter avslutad gymnasiesärskola kan du fortsätta studera vid Folkhögskola, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning och Studieförbund. Gymnasiesärskolan har ofta ett samarbete med arbetsförmedlingen och LSS – enheten inom din kommun om man vill få stöd och hjälp med att komma ut i arbete, få praktik eller annan sysselsättning.


Vill du läsa mer om gymnasiesärskolan gå in på skolverkets hemsida www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Har du frågor kring ditt barn och gymnasiesärskolan är du välkommen att kontakta:


Monica Lalander

Studie och yrkesvägledare

Utbildningsförvaltningen

Vaxholm stad

monica.lalander@vaxholm.se

08-54170849

 

 

Sidan publicerades: 2019-03-01