logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du generella svar på de vanligast före-kommande frågorna om skolresor. För mer specifika frågor vänligen kontakta utbildningsförvaltningen.

Ansökningsprocessen

 

Hur ofta ska man ansöka om skolskjuts (skoltaxi, busskort, båtkort)?

Inför varje läsår. Förvaltningen skickar ut information under vårterminen, inför det nya läsåret.

Var hittar jag ansökan om skolskjuts?

 

Ovan i rutan Relaterad information. Fyll i ansökan och skicka.

 

Om rätten till skolskjuts

 

Om barnet går i en skola i Vaxholms stad men är folkbokförd i en annan kommun, har barnet rätt till skolskjuts (skoltaxi, busskort, båtkort)?

Nej, skolskjuts gäller endast för barn/elever som är folkbokförda i Vaxholms stad. Kontakta den kommun där eleven är folkbokförd för vidare information.

 

Mitt barn är folkbokfört i Vaxholms stad men går i en skola utanför kommunen (kommunal/fristående skola), har mitt barn rätt till skolskjuts (skoltaxi, busskort, båtkort)?

Vaxholms stad erbjuder barn som valt en skola utanför kommunen busskort. I undantagsfall kan skoltaxi beviljas om det finns särskilda skäl.

 

Om barnet gör ett skolbyte eller om ni flyttar in till Vaxholms stad under pågående läsår, ska ni först och främst gå in på kommunens e-tjänst och anmäla val av skola/skolbyte. När detta är gjort ansöker ni om skolskjuts i e-tjänsten ovan.

 

Måste båda föräldrarna vara folkbokförda i Vaxholms stad för att barnet ska få skolskjuts (busskort, skoltaxi, båtkort)?

Det beror på det enskilda fallet. I regel gäller att båda föräldrarna ska vara folkbokförda i Vaxholms stad.

 

Om ena föräldern är skriven i Vaxholms stad och avståndet mellan adressen och skolan uppfylls enligt gällande riktlinjer får barnet skolskjuts. I vissa fall kan det även beviljas på grund av trafikfarlig väg eller av särskilda skäl.

Däremot får barnet inte skolskjuts till den föräldern som är skriven utanför kommunen.

 

Om mitt barn bor på två likvärdiga adresser, det vill säga 50 % hos mig och 50% hos den andra föräldern, har barnet rätt till skolskjuts även om folkbokföringsadressen är nära skolan?

När barnet bor på två likvärdiga adresser och föräldrarna har delad vårdnad (50/50) har barnet rätt till skolskjuts om båda bor i Vaxholms stad. Detta kallas ”växelvis boende”. T.ex. kan folkbokföringsadressen ligga nära skolan, men den andra likvärdiga adressen ligger långt ifrån. Då har barnet rätt till skolskjuts. För skolskjuts med anledning av växelvis boende ska ansökan alltid skickas in till förvaltningen. 

 

Har mitt barn rätt till skjuts om han/hon har råkat ut för en olycka, exempelvis brutit ett ben, och därför behöver taxi till och från skolan under en period?

Ansökan om skolskjuts med taxi vid skada på grund av olycksfall görs i första hand hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med. För skjuts med anledning av tillfällig funktionsnedsättning som inte beror på olycksfall ska ansökan i första hand göras hos vårdnadshavarnas eget försäkringsbolag och i andra hand hos utbildningsförvaltningen i e-tjänsten.

 

Olika form av skolskjuts

 

Jag vill ansöka om både SL-kort (busskort) och skoltaxi? Vad gäller?

Denna fråga bedöms från fall till fall. Det beror på vilken färdväg barnet har till skolan, om det råder svåra trafikförhållanden eller om eleven har särskilda behov, t.ex. funktionsnedsättning eller dylikt.

 

Vad är det för skillnad på Ö-kort och båtkort?

Ö-kort gäller för samtliga av Waxholms bolagets båtar, dygnet runt, året om. Ö-korten löper årsvis från januari - december. De som är berättigade Ö-kort 2018 har fått information om hur de ska gå till väga för att erhålla korten.  

 

Båt-kort (ungdomsbiljett) gäller för barn/elever boende på Tynningö. Dessa biljetter gäller halvårsvis/terminsvis. Vårdnadshavaren måste alltid ansöka om båtkort inför varje läsår. Kortet aktiveras första gången det används. Om det inte används inom 60 dagar inaktiveras kortet. Kommunen ersätter inte borttappade kort. Båtkortet gäller på samtliga av Waxholmsbolagets båtar under vardagar.

 

Jag har ansökt om och beviljats busskort av kommunen. Hur får jag busskortet?

Om du har ansökt om busskort under vårterminen kommer ett kort att skickas hem till dig inför läsårsstart. Busskort gäller under skoltid. För mer information, vänligen besök SL:s webbsidalänk till annan webbplats.

 

Vid en sen ansökan, som har beviljats, kan det emellertid hända att du får köpa en terminsbiljett (observera: denna biljett finns endast till försäljning i augusti och januari), eller en så kallad skolbiljett som säljs under resten av terminen. För ersättning skicka kvitto och bankuppgifter (samt uppgift om elev) till förvaltningen. Observera att utbetalningen kan ta upp till två-tre veckor, då betalningen ska gå via olika instanser inom kommunen. Om ni inte mottar någon betalning inom 1 månad vänligen kontakta förvaltningen.

 

Jag har fått hem ett beslut från kommunen att mitt barn har fått skoltaxi. Vad händer nu?

Ring till Sverigetaxi (tidigare Taxi020), telefonnummer: 08-632 90 50 eller maila till planering@sverigetaxi.se. Du får då information om hämtning- och lämningstider, samt eventuell uppsamlingsplats m.m.

Om du önskar avboka en tur p.g.a. att ditt barn är sjukt ska du alltid kontakta Sverigetaxi.

 

Mitt barn har skoltaxi, kan vi få SL-kort istället?

I första hand ska en ny ansökan om busskort fyllas i. Bedömningen görs av förvaltning utifrån det enskilda fallet.

 

Rutiner för skoltaxi

 

Får mitt barn ta med en vän i skoltaxi?

Nej. Kommunens försäkring täcker inte en eventuell olyckssituation i skoltaxin. Taxibolagets försäkring gäller endast beställda resenärer/elever.

 

Mitt barn missade skoltaxin. Kan han/hon åka med nästa tur i mån av plats?

I regel är svaret nej, då eleven inte är försäkrad om en olycka skulle inträffa i taxin. Det är endast de barn som är beställda för en specifik tur/slinga som får åka i bilen. I enskilda fall, till exempel vid stora förseningar kan bolaget göra undantag.

 

Ert barn ska ta kontakt med skolans administratör vid en missad tur. Om skoladministratören inte finns till hands ska du som vårdnadshavare kontakta Sverigetaxis kundtjänst, telefonnummer: 08-632 90 50, för att göra en ny bokning. En elev kan aldrig göra en ombokning.

 

Om mitt barn har studiedag och behöver åka hem tidigare, vad händer då?

Vid schemaavvikelser ska skoladministratören meddela taxibolaget och utbildningsförvaltningen aktuella förutsättningar i god tid för att turen ska kunna läggas om tillfälligt. Vårdnadshavaren ansvarar för att ta emot eleven vid anvisad plats efter skoldagens slut.

 

Om taxin lämnar mitt barn för tidigt i skolan på morgonen, vem ansvarar för tillsynen av mitt barn?

Taxibolaget har tillsyn över samtliga barn i taxin. Sverigetaxi får enligt överenskommelse med kommunen inte lämna barn i skolan om inte skolpersonal finns på plats för att motta eleverna. När eleverna lämnas i skolan övergår tillsynsansvaret till skolan.

 

Om mitt barn måste stanna kvar längre skolan p.g.a. lärares tillsägelse och eleven därmed missar ordinarie tur, hur ska eleven komma hem?

Eleven ska i dessa fall i första hand ta kontakt med skolans administratör och be denne boka om taxin. Skoladministartören ansvarar för att omboka taxin.  

 

Vem har rätt att avboka skoltaxin?

Tillfälliga avbokningar kan göras av vårdnadshavare.

Permanenta avbokning görs endast av kommunen.

 

Mitt barn får sitta länge i skoltaxi, är det rimligt?

Ett barn får sitta maximalt 25 minuter längre i skoltaxin vid samåkning än vad som vanligtvis skulle accepteras om eleven åkte direkt mellan hemmet och skolan. Observera att eventuell väntetid när skoltaxin hämtar upp flera elever i slingan inte inräknas in i tidsangivelsen ovan.

 

Om eleven upplevs sitta för länge i taxin, kontakta förvaltningen för diskussion om eleven kan flyttas till en annan slinga.

 

Hur gör jag om mitt barn inte längre har behov att åka skoltaxi?

Kontakta alltid utbildningsförvaltningen.

 

Klagomålshantering

 

Vid klagomål eller synpunkter på skoltaxin, vart vänder jag mig?

Kontakta alltid Sverigetaxi, telefonnummer: 08-632 90 50 eller e-post: vaxholm@taxi020 och utbildningsförvaltningen på skolskjuts@vaxholm.se. Om en incident inträffar ska datum, klockslag och en beskrivning av den inträffade händelsen rapporteras till utbildningsförvaltningen.

 

Kontaktuppgifter till utbildningsförvaltningen gällande skolskjuts

 

Telefon: Växeln 08-541 708 00, be att få tala med en handläggare på utbildningsförvaltningen gällande skolskjuts.

E-post: skolskjuts@vaxholm.se.

 

Sidan publicerades: 2018-12-11