logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor

Sedan läsåret 2019/2020 gäller nya riktlinjer för skolskjuts i Vaxholms stad. Syftet med förändringarna är, dels att bedömningsgrunderna ska bli tydligare, dels att kunna möta stora ökningar av kostnader för skolskjuts med taxi.

I januari 2019 gav kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för skolskjuts. Bakgrunden är att den nya upphandlingen för taxiresor resulterade i en mycket kraftig ökning av kostnader för skolskjuts med taxi. För att göra det möjligt att finansiera skolskjuts inom budget fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om nya riktlinjer 18 mars 2019.

Den största förändringen innebär tydligare och striktare kriterier för att beviljas skolskjuts med taxi till och från skolan. Tidigare har taxi beviljats genom en generell bedömning av trafiksäkerheten på vissa vägar, utan hänsyn till elevens ålder. De nya riktlinjerna utgår istället från trafikförhållanden som olika åldrar bedöms klara av. Konsekvenserna av denna förändring blir en mer rättvis bedömning. Men det kommer också ge färre beviljade taxiresor.


Riktlinjerna bygger på jämförelser med andra kommuner, trafikmätningar, aktuell forskning och gällande praxis. Hänsyn har även tagits till att Vaxholms stad tidigare varit generös vid bedömningen och en individuell prövning kommer även fortsättningsvis att göras i varje enskilt fall.


De största förändringarna i skolskjutsen

 • Bedömning utgår från riktlinjer om vilka trafikförhållanden olika åldrar bedöms klara av.
 • Avståndskravet lättas upp så att fler beviljas skolskjuts på grund av avstånd.
 • Vid handläggning av ansökan om taxi till annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl, till exempel funktionsnedsättning, tas elevens behov av placering i skola samt avstånd till Vaxholm i beaktande.
 • Gymnasielever kommer inte längre att kunna beviljas taxi genom utbildningsförvaltningen på grund av särskilda skäl. De elever som beviljas färdtjänst av landstinget kommer utbildningsförvaltningen att ersätta reskostnaden upp till högkostnadsskyddet.
 • Utbildningsförvaltningen får möjlighet att ompröva behov av taxi vid upprepade missade turer som inte avbokats.
 • De särskilda områdesbestämmelser som beviljade alla elever på Resarö busskort till Kronängsskolan (oavsett avstånd) tas bort. Bedömningen görs istället utifrån avstånd mellan hem och skola.


Mer information

De nya riktlinjerna omfattar: 

 • reviderade riktlinjer för skolskjuts och elevresor 
 • riktlinjer för bedömning av elevers trafikmognad relaterat till trafikförhållanden


Här nedan hittar du vanliga frågor och svar (obs. klicka på "+ Visa alla" för att se samtliga). Riktlinjerna och utredningen hittar du under Relaterad information på denna sidan.  


Vid frågor, vänligen kontakta:
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad, telefon 08-541 708 00, alternativt e-post skolskjuts@vaxholm.se


Frågor och svar

 • Varför infördes nya riktlinjer för skolskjutsen?
  10 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över riktlinjer för skolskjuts i samband med att ny upphandlad leverantör av taxi godkändes. I protokollet från sammanträdet anges det att den nya upphandlingen kommer att överskrida budgeten med flera miljoner kronor om elevunderlaget som åker taxi är densamma nästa läsår. Detta skulle i sin tur påverka utbildningsförvaltningens övriga budget eftersom resurser skulle behöva tas från annat håll för att finansiera skolskjuts. För att göra det möjligt att finansiera skolskjuts inom budget fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om nya riktlinjer 18 mars 2019. De nya riktlinjerna omfattar: 
  • reviderade riktlinjer för skolskjuts och elevresor
  • riktlinjer för bedömning av elevers trafikmognad relaterat till trafikförhållanden
   Den största förändringen innebär tydligare och striktare kriterier för att beviljas skolskjuts med taxi till och från skolan. Tidigare har taxi beviljats genom en generell bedömning av trafiksäkerheten på vissa vägar, utan hänsyn till elevens ålder och att trafikmognaden skiljer sig mellan till exempel en elev i åk 3 och en elev i åk 8. Viss särskillnad har gjorts vad lågstadieelever förväntas klara av och vad mellanstadieelever förväntas klara av, men inget av kriterierna har varit dokumenterade. Med de nya riktlinjerna tydliggörs det vad olika åldrar förväntas klara av för typer av trafiksituationer. Detta leder till en mer objektiv och likvärdig bedömning. Det blir även mer transparent till medborgarna vad som ligger till grund för beslut. En individuell prövning kommer även fortsättningsvis att ske i varje enskilt fall med hänsyn till trafiksituationen i sin helhet på aktuell sträcka.

  I och med revideringen har Vaxholms stad gått mot att tillämpa skolskjuts och elevresor mer i linje med andra kommuners tillämpningar. Vaxholms stad är dock fortsatt mer generösa än de flesta andra kommuner vad gäller möjlighet att få skolskjuts till fristående skola, ej anvisad skola samt till skolor utanför kommunen, då skollagens krav på skolskjuts endast gäller för elever som är folkbokförda i Vaxholm och går på anvisad skola inom kommunen.

 • Vad innebär förändringarna i riktlinjer för skolskjuts och elevresor?
  Nedan har vi sammanfattat de största förändringarna. Mer information hittar du i riktlinjerna som du hittar under relaterad information på denna sidan.  Skolskjuts (gäller elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)
   Riktlinjerna har blivit mer generösa inom dessa områden:

  • Förändringar har skett i bestämmelser över färdvägens längd vilket ger en mer generös bedömning av avståndsbestämmelserna än tidigare. De avstånd som nu gäller är:

   2 km för elev i förskoleklass samt åk 1-3
   3 km för elev i åk 4-6
   4 km för elev i åk 7-9

  • Möjlighet att få skolskjuts från läxhjälp kan under vissa förutsättningar beviljas. Läs mer i riktlinjerna om villkor för undantag.


  Riktlinjerna har blivit mer restriktiva inom dessa områden:

  • Områdesindelningen som tidigare gett alla Resarös högstadieelever som går i skola på Kronängsskolan rätt till busskort, oavsett avstånd till skolan, tas bort. För att skapa likvärdighet inom kommunen görs bedömningen istället utifrån avstånd.
  • Vid handläggning av skolskjutsansökan med taxi till skolor utanför kommunen på grund av särskilda skäl, kommer elevens behov av taxi prövas med beaktande av elevens behov av placering i aktuell skola.
  • En tidsgräns har angetts för elever i behov av tillfällig skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning. Skolskjuts kan beviljas om den tillfälliga funktionsnedsättningen, exempelvis orsakat av planerad operation, varar i mer än 4 veckor. Skolskjuts beviljas fortsättningsvis inte för olycksfall eftersom elever kan få taxi till skolan via Vaxholms stads olycksfallsförsäkring. Vårdnadshavare ansöker i dessa fall via Vaxholms försäkringsbolag. Läs mer under denna länk.
  • Skolskjuts när utbildningen tillfälligt bedrivs på annan plats kan beviljas om platsen ingår i elevens ordinarie, återkommande schema, men inte för enstaka dagar som exempelvis skolavslutning.
  • Vid missad skolskjuts kan behovet av taxi komma att omprövas om eleven inte avbokar taxin och inte dyker upp vid fler än 5 tillfällen per termin.
  • Villkor för självskjutsersättningen har lagts till som innebär att man betalar per resa och inte per barn när familj kör flera barn i samma bil eller båt.
  • Förändringar i väntetid har införts som innebär att elever i möjligaste mån inte ska behöva vänta mer än totalt 60 minuter per dag, men att undantag kan göras med hänsyn till organisatoriska skäl som samordning och befintlig kollektivtrafik.

  Elevresor (gäller elever i gymnasiet)

  Elever i gymnasiet kommer inte längre att beviljas taxi på grund av särskilda skäl. Utbildningsförvaltningen kommer däremot att ersätta eleverna för färdtjänstkostnader upp till högkostnadsskyddet.

 • Vad innebär de nya riktlinjerna för trafikmognad i relation till trafikförhållanden?
  Nedan listas de riktlinjer som antogs av barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2019.
  Detaljerad information om riktlinjerna och vad som ligger till grund för vilka trafikförhållanden olika åldrar bedöms klara av, hittar du i svaret på nästa fråga samt i underlagen under relaterad information på denna sidan. En individuell handläggning sker i varje enskilt fall där hänsyn tas till sträckans sammanlagda trafikförhållanden vad gäller exempelvis sikt och belysning, antal fordon, snöröjning m.m.
   Lågstadiet, F-3
  • Elever i åk F-3 bedöms klara av att gå på och korsa 40-väg utan vägren, förutsatt att trafikmiljön i övrigt är god.
   Elever i åk F-3 bedöms klara av att gå på trottoar, gångbana eller liknande när tillåtna hastighet på vägen överstiger 40km/h.
  • Elever i åk F-3 bedöms kunna gå korta sträckor innanför vägren på 50-väg, exempelvis för att ta sig till busshållplats, förutsatt att trafikförhållandena i övrigt är goda.
  • Elever i denna ålder bör ha en säker passage när de ska korsa vägar med hastighetsgräns på 50 km/h, särskilt om vägen är högtrafikerad. Säker passage kan bland annat bestå av övergångsställe, avsmalning av väg, väggupp m.m.
   Mellanstadiet, åk 4
  • Elever i åk 4 bör kunna gå på högtrafikerade 50-vägar innanför vägren samt korsa relativt högtrafikerade 50-vägar, förutsatt att sikten är god.
  • Elever i åk 4 bedöms kunna gå på ej högtrafikerade 50-vägar utan vägren.
  • Elever i åk 4 bedöms kunna gå korta sträckor på samt korsa lågtrafikerade 70-vägar, förutsatt att trafikförhållandena är mycket goda. Vid avsaknad av belysning ställs högre krav på siktförhållanden.
   Mellanstadiet, åk 5-6
  • Elever i åk 5-6 bedöms klara av att gå på högtrafikerade 50-vägar utan vägren samt på lågtrafikerade 70-vägar, förutsatt att det är god sikt.
  • Elever i denna ålder bedöms klara av att korsa högtrafikerade 60-vägar samt lågtrafikerade 70-vägar, förutsatt att sikten är god.
   Högstadiet, åk 7-9
  • Elever i åk 7-9 bedöms klara av att färdas bredvid och korsa relativt högtrafikerade 70-vägar med god sikt.
  • Elever i denna ålder kan i vissa fall beviljas skolskjuts för lågtrafikerade 70-vägar om trafikförhållanden ej är tillfredställande. En individuell prövning sker i varje enskilt fall beroende på trafikförhållanden samt längd på sträckan.
   
 • Hur kom ni fram till vilka trafikförhållanden olika åldrar generellt bedöms klara av?
  En sammanställning gjordes av följande informationskällor:

  • Rättspraxis (domstolars avgöranden)
  • Forskning över barns kognitiva förmågor i trafikerad miljö
  • Trafikmätningar och information från Vaxholms stads tekniska enhet
  • Lärares yttranden
  • Hänsyn till hur skolskjuts tidigare hanterats i Vaxholm
  • Omvärldsbevakning, andra kommuners riktlinjer och tillämpning av riktlinjer

  I dokumentet "Rutin/underlag för bedömning av trafikmognad relaterat till trafikförhållanden" finns utredningen i sin helhet. Du hittar dokumentet under relaterad information på denna sidan. Dokumentet är ett levande dokument som kan revideras av handläggare utifrån nya trafikmätningar, rättspraxis eller annan information.

  Riktlinjer för bedömning av trafikmognad relaterat till trafikförhållanden antogs av barn- och utbildningsnämnden 18 mars. Riktlinjerna kan endast revideras av nämnden och anger generella ramar för vilka trafikförhållanden elever i olika åldrar förväntas klara av.

  En individuell prövning sker fortsättningsvis i varje enskilt fall med hänsyn trafiksituationen i sin helhet på aktuell sträcka.

 • Hur påverkar detta mig som har busskort idag?
  Elever i grundskolan
   Vid handläggning av ansökan ser man om avståndskriterierna uppfylls. I revideringen av de nya riktlinjerna antogs kortare avståndsgränser. Fler elever kommer alltså beviljas busskort på grund av avstånd. Detta är de nya avståndsgränserna: 2 km för elev i förskoleklass samt åk 1-3
  3 km för elev i åk 4-6
  4 km för elev i åk 7-9
   Om inte avståndet uppfylls bedöms ansökan enligt de nya riktlinjerna om trafikmognad i relation till trafikförhållanden. Om sträckan uppfyller krav på trafikfarlighet kan busskort beviljas för kortare sträckor än vad avståndskravet anger. Innan revideringarna i riktlinjerna fick majoriteten av eleverna som beviljats busskort det på grund av att avståndskravet uppfyllts. När avståndskraven minskas ytterligare kommer fler elever att beviljas busskort. Fåtal elever som inte uppfyller avståndskraven men tidigare har beviljats busskort på grund av trafikförhållanden kan komma att få avslag inför nästa läsår. Detta är dock inte säkert eftersom trafikförhållandena för hela sträckan kommer att bedömas i enlighet med riktlinjer för trafikmognad i relation till trafikförhållanden. En individuell handläggning sker i varje enskilt fall där hänsyn tas till sträckans sammanlagda trafikförhållanden, såsom antal fordon, hastighet, belysning, sikt, m.m. De särskilda områdesbestämmelser som beviljade alla elever på Resarö busskort till Kronängsskolan (oavsett avstånd) tas bort. Bedömningen görs istället utifrån avstånd. Elever i gymnasieskolan  Elever i gymnasiet får fortsättningsvis busskort utdelade av respektive skola.
 • Hur påverkar detta mig som har taxi idag?
  Skolskjuts med taxi på grund av trafikförhållanden Vid prövning av ansökan tillämpas riktlinjer för trafikmognad i relation till trafikförhållanden. Detta innebär att kriterier för vad olika åldrar förutsätts klara av tillämpas. En individuell prövning sker i varje enskilt fall utifrån sträckans sammanlagda trafikförhållanden. Bedömningen tar hänsyn till elevens ålder och trafikmognad. Färre elever i de äldre åldrarna kommer att beviljas skolskjuts med taxi, medan många av de yngre barnen kommer att få behålla skolskjutsen. Taxi kommer att beviljas i fall där det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.Skolskjuts med taxi på grund av särskilda skäl som funktionsnedsättning
  • Grundskoleelever som går i skola i Vaxholm påverkas inte av de nya riktlinjerna.
  • Vid handläggning av ansökan om taxi till annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl, till exempel funktionsnedsättning, tas elevens behov av placering i skola samt avstånd till Vaxholm i beaktande.
  • Vaxholms stad kommer inte längre att bevilja elever i gymnasieskolan resor med taxi på grund av särskilda skäl. Kommunen har ingen skyldighet att anordna transporter för gymnasieelever utan ansvarar endast för deras resekostnader upp till ett visst belopp. Därför ersätter utbildningsförvaltningen färdtjänstkostnader upp till högkostnadsskyddet om eleven har behov av färdtjänst till skolan. Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor, det vill säga resor mellan bostad och skola som överstiger 6 km.
  • Grundsärskoleelever och gymnasiesärskoleelever påverkas inte av de nya riktlinjerna.

 • Vad gäller om man har långt till en busshållplats?
  Om inte avståndskravet mellan hemmet och skola uppfylls prövas trafikförhållandena på sträckan. Om inte vägen bedöms vara trafikfarlig med hänsyn till elevens trafikmognad beviljas inte skolskjuts med taxi.
 • Hur förhåller sig Vaxholm i relation till lagkrav och andra kommuner?
  Vaxholms stad kommer även fortsättningsvis att vara mer generös vid bedömning av trafikförhållanden än vad som stadgas i praxis. Skollagens krav på hemkommunen att anordna skolskjuts gäller för elever som är folkbokförda i kommunen som går i anvisad skola i kommunen. Resan gäller då mellan hemmet och där utbildningen bedrivs, vilket i juridisk mening innebär "skolan". Vaxholms stad beviljar fortsättningsvis skolskjuts till andra skolor än anvisad skola, fristående skolor och utanför kommunen (men vissa restriktioner har tillkommit). Vaxholms stad kan även fortsättningsvis bevilja resor till annan plats än till endast skolan när utbildningen bedrivs på annan plats (även här har vissa restriktioner har tillkommit). Vaxholms stad är vid en jämförelse med andra kommuner fortsatt mer generös servicemässigt när det gäller taxiresorna. Många kommuner godkänner inte ändring av schematid under terminen samt tillämpar uppsamlingsplatser, medan Vaxholms stad godkänner relativt snabba ändringar och idag hämtar eleverna vid dörren. I riktlinjerna som fanns tidigare (samt i de nya) står det dock att uppsamlingsplatser kan tillämpas.
 • Hur ser barnperspektivet ut i detta?
  Barnen ska inte utsättas för svårare trafiksituationer än vad som är lämpligt i relation till deras trafikmognad. Riktlinjerna för bedömning av trafikmognaden i relation till trafikförhållanden har tagit höjd för att barnen inte ska utsättas för svårare trafikförhållanden än vad de kognitivt bedöms klara av. Alla barn ska kunna ta sig säkert till skolan och skolskjuts kommer att beviljas till de barn som inte kan färdas i trafikerad miljö på ett trafiksäkert sätt. Den viktigaste åtgärden för att göra trafikmiljön säker för barn är att bygga en säker trafikmiljö. Därtill bör barnen tränas i att röra sig i sin närmiljö för att förvärva större medvetenhet om hur man rör sig i trafiken. Begränsningar finns dock i barnens kognitiva förmågor och det går inte att lära barnen att vara mer trafikmogna än vad de kognitivt klarar av. Däremot kan barnet lära sig att röra sig tryggare i en bekant miljö. Genom att till exempel vårdnadshavare följer barnet till skolan får barnet erfarenhet av att röra sig i trafikerad miljö och uppnår därmed större trafikmognad.
 • Hur ser Vaxholms stad på miljöaspekterna av detta?
  När färre taxibilar åker för att hämta barnen vid respektive bostadsadress, och eleverna istället går, cyklar eller åker kollektivt, bör detta bidra till en bättre hälsa hos barnen och mindre utsläpp från bilar. Frågor har inkommit om de nya riktlinjerna kommer att innebära att fler vårdnadshavare istället själva kommer att köra barnen till skolan när de inte längre beviljas taxi. Sådana konsekvenser är svåra att förutse. Förhoppningen är att fler barn ska kunna ta sig tryggt mellan hemmet och skolan genom att gå, cykla eller använda kollektivtrafik. Förhoppningen är att det ska leda till bättre hälsa hos barnen, en tryggare trafiksituation längs skolvägarna och mindre utsläpp.

 • Hur följs riktlinjerna upp?
  Utbildningsförvaltningen fortsätter löpande inhämta ny information i form av praxis, trafikmätningar m.m. som kan ligga till grund för reviderade riktlinjer, eller för revidering av handläggares underlag och rutin för bedömning.

  10 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att genomföra åtgärder för att säkerställa säkra skolvägar. Utbildningsförvaltningen kommer fortsättningsvis att samverka med tekniska enheten för att göra skolvägarna säkrare för Vaxholms elever.

Nyheter