logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stöd för barn och elever

Ibland behöver barn eller elever stöd utöver det vanliga i förskolan och skolan. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Enheten för samverkan och stöd samarbetar med Vaxholms kommunala och fristående förskolor och skolor för att alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i utbildningen.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats som genomförs för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Insatsen är av mindre omfattande karaktär och kan exempelvis omfatta extra tydliga instruktioner i början av en lektion, hjälp att förstå texter eller anpassade läromedel. Extra anpassningar dokumenteras i Unikum.


Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid eller enskild undervisning. Innan man beslutar om att en elev ska få särskilt stöd ska en utredning göras. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.


Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor besluta om ett åtgärdsprogram. Det är ett dokument där skolan dokumenterar vilka behov eleven har och hur dessa ska tillgodoses. Om utredningen visar att eleven inte behöver något särskilt stöd, utan att exempelvis extra anpassningar är nog, ska rektorn fatta beslutet att inte utarbeta något åtgärdsprogram.


Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev får. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen.


Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år och av elevens vårdnadshavare. 

Sidan publicerades: 2020-03-19