logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Åtgärdsprogram

När det finns behov av anpassning utöver ordinarie undervisning.  

När en elev är i behov av särskilt stöd utöver den orinarie undervisnnigen, ska en utredning göras. Den ska belysa elevens ev. behov av anpassningar på skol, grupp och individnivå. Det kan ex. handla om lärmiljön, arbetsmetoder och bemötande. Rektor ansvarar för att utredning sker, all personal som ansvarar för eleven, vårdnadshavare och eleven själv ska vara delaktig i processen.

Om kartläggningen visar att eleven behöver anpassningar för att kunna nå de kunskapskrav som minsat ska uppnås, ska beslut om åtgärdsprogram fattas. Det är rektor eller annan utsedd person som fattar beslutet. I ett åtgärdsprogram beskrivs det särskilda stöd som eleven ska få. 

 

För mer information, se SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket.

 

Sidan publicerades: 2019-05-02