logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Anmälan skolpliktsbevakning för fristående huvudmän och kommunala huvudmän utanför Vaxholms stad

Vaxholms stad ska både som huvudman och hemkommun se till att alla folkbokförda elever i Vaxholm fullgör sin skolgång och får föreskriven utbildning (7 kap. 21–22 §§ skollagen). Det innebär att Vaxholms stad bevakar alla skolpliktiga barn som bor i kommunen. I bevakningen ingår inte bara att barnen är skolplacerade utan också att de faktiskt går i skolan och får den undervisning de har rätt till.

Anmälan skickas till utbildningsförvaltningen Vaxholms stad

I skolpliktsanmälan ska följande information bifogas:

  • Elevens namn, personnummer, skola och klass
  • Om en utredning om frånvarons orsaker inletts
  • Omfattningen av frånvaron och när den uppmärksammades.
  • Beskrivning av de åtgärder som vidtagits.
  • På vilket sätt vårdnadshavarna varit involverade i det närvarofrämjande arbetet.
  • Beskrivning av planerade åtgärder.
  • Finns ett åtgärdsprogram? JA/NEJ
  • Har en utredning om frånvaron inletts? JA/NEJ
  • Finns anmälan till socialtjänsten? JA/NEJ

Vid hög frånvaro ska Vaxholms stad samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra berörda parter för folkbokförda skolpliktiga elever i Vaxholm (se skollagen 7 kap. 19a §).

 

Rektor ska skyndsamt utreda orsak till frånvaro om en elev har upprepad eller längre frånvaro oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig (7 kap. 19a § skollagen). Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd (3 kap. 8 § skollagen) är uppfyllda ska även en pedagogisk utredning inledas.

 

När en utredning om frånvaro inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad (7 kap. 19a § skollagen).

När frånvaron övergår till en problematisk frånvaro eller når 20 % ska rektor göra en skolpliktsanmälan till utbildningsförvaltningen. Det finns ingen vedertagen definition av begreppet ”problematisk frånvaro”, Vaxholms stad ser frånvaro som problematisk när den påverkar elevens möjligheter att nå så långt som möjligt utifrån utbildningens mål och syften, både kunskapsmål och sociala mål.

 

Sidan publicerades: 2019-11-06