logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Luften utomhus

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och hälsa. Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor.

En betydande del kommer från vägtrafiken. Dessa utsläpp sker i gatunivå där människor vistas. Under de senaste 20 åren har luften i Stockholmsregionen blivit mycket bättre.

Detta beror främst på att vi byggt ut fjärrvärmen samt infört katalysatorrening på personbilar. Dock har vi fortfarande problem med höga halter av bland annat partiklar, kvävedioxid och ozon.


Östra Sveriges luftvårdsförbund

Vaxholms stad är med i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Det är en ideell förening som har som mål att samordna regionens miljöövervakning av luft. Medlemmarna är 50 kommuner,  två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. På luftvårdsförbundets webbplats hittar du information om hur kvaliteten på utomhusluften i Stockholmsområdet ser ut just nu.

 

Luftkvaliteten i Vaxholm

Luftföroreningar är gaser och partiklar som har en negativ påverkan på människa och miljö. I Vaxholm är luftkvaliteten god för såväl kväveoxider, NO2 som partikelhalter av PM10. Vi når miljökvalitetsmålet för båda ämnena. 


Förbränningen av fossila bränslen ger utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, kolväten, partiklar, organiska miljögifter och metaller, som påverkar vår hälsa. I Vaxholms närmiljö är det bil- och sjötrafik som är de främsta källorna. Utefter väg 274, Vaxholms centrumområde och västra Rindö är förhöjda värden 10-15 ug/m3 av kväveoxider NO2. För partikelhalter PM10 är värdena 10-15 ug/m3.

Nedanstående haltkartor är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Kartorna finns att ta del av på SLB-analys hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Haltkarta PM10


Haltkarta kvävedioxid