logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Anmälanspliktig åtgärd

Även om en åtgärd inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan till Stadsbyggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

I Plan- och byggförordningen (2011:338) är det beskrivet i 6 kap.

5 § vad som behöver en anmälan. 


Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från Stadsbyggnadsnämnden.

Vilka åtgärder ska anmälas?

Rivning

För rivning, av byggnad eller del av byggnad krävs anmälan om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. För komplementbyggnader och bygglovsbefriade byggnader behövs ingen anmälan. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

Mer utförlig information finns under rubriken Riva, rivningslovöppnas i nytt fönster i menyn till vänster.

 

Eldstad och rökkanal

Information gällande eldstäder och rökkanaler finns under rubriken Kaminer och eldstäder.öppnas i nytt fönster

 

Vatten och avlopp

Anmälan krävs när en fastighet eller byggnad ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp eller enbart kommunalt vatten eller avlopp.

Förutom anmälan behövs en karta som visar fastigheten med gränser och befintliga byggnader, anslutningspunktens läge och var vatten- och avloppsledningarna ska dras från anslutningspunkt till de byggnader som ska anslutas. Förslag till kontrollplan ska också skickas in. Exempel på kontrollplan finns under Ritningar och information öppnas i nytt fönster

 

VA-anslutningskarta från Roslagsvatten AB kan användas för att rita in

VA-ledningarnas planerade läge om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Ska fastigheten anslutas till kommunalt vatten och avlopp via gemensamhetsanläggning (gäller t.ex. fastigheter på Edholma) får du rita in anslutningspunkten själv. Har du ingen karta eller situationsplan att rita   VA-ledningarna på kan du själv ta ut en tomtkarta från vår karttjänst Vaxholmskartan.

 

Ändring av bärande delar eller planlösning

När en ändring innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt ska detta anmälas. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden är anmälanspliktigt. Detsamma gäller för installation eller väsentlig ändring av hiss.


Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

En anmälan ska göras innan man påbörjar underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.


Vindkraftverk

För nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk krävs anmälan.


Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder är anmälanspliktiga. Mer information om dessa åtgärder finner du under rubriken Attefallsåtgärderöppnas i nytt fönster.


Startbesked

Innan du får påbörja arbetet gäller att du har fått ett startbesked från oss. Detta gäller för samtliga anmälanspliktiga åtgärder.

Ett startbesked för anmälanspliktiga åtgärder innebär att åtgärden måste påbörjas och avslutas inom två år från det datum startbeskedet gavs.Hur går man tillväga?

Anmälan och tillhörande handlingar skickas till bygglov@vaxholm.se eller till adressen:

Vaxholms stad, Bygglov- och GIS enheten,185 83 Vaxholm.


Du kan också lämna handlingarna till kommunhusets reception på Eriksövägen 27 i Vaxholm. Märk Bygglov- och GIS enheten.


För att möjliggöra en snabb handläggning av ditt ärende är det viktigt att din anmälan är komplett när du lämnar in den.


Nedan följer information som kan vara till hjälp när du förbereder din anmälan.

 

Anmälan

På sidan Blanketter finner du samtliga blanketter som kan behövas för ditt ärende. Du kommer enkelt dit via Relaterad information - Blanketteröppnas i nytt fönster som finns längst upp på denna sida.


Bifogade handlingar

Tillsammans med din ansökan/anmälan behöver du bifoga olika handlingar. Exempelvis situationsplan och ritningar.  


Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra, slipper du komplettera din ansökan och kan få en snabbare handläggning.


På sidan Ritningar och information hittar du ritningsexempel som kan vara till hjälp när du förbereder din anmälan. Här finns även checklistor för kompletta handlingar, samt annan information, som kan vara bra att ta del av. I rutan Relaterad information finns en länk till sidan - Ritningar och informationöppnas i nytt fönster. Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta. 

 

Sidan publicerades: 2019-09-17