logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt exempel på, de avgifter som tas ut i samband med handläggning och beslut i ärenden som hanteras inom Stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.


Nedan följer exempel på avgift för några olika åtgärder. Avgifterna är uträknade för normalfall och kan därför bli både något högre eller lägre. Att avgiften varierar beror på vilka krav som ställs för olika ärenden och dessa kan variera beroende på åtgärdens komplexitet, vilka kontrollfunktioner som behövs i byggskedet eller om en kontrollansvarig behövs för projektet.

I ärenden gällande lov för ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område kan en planavgift tillkomma. Den redovisas inte i våra exempel nedan utan tillkommer.


I samband med beslut får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i avgiften men däremot ingår till exempel ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked (i de fall något av dessa är aktuella) i avgiften som tas ut efter beslut. Detta betyder att vissa avgifter tas ut i förskott. I beslutad taxa framgår vad som gäller för avgifter som ej kommit att utnyttjas.


För att se alla avgifter hänvisar vi till den taxa som antogs av kommunfullmäktige 2018-11-12. Du hittar den under ”Relaterad information”.


Exempel på avgifter år 2018


Lovärenden‌

Nybyggnad av småhus, 250 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, planenligt:

39 600 kr

Nybyggnad av småhus, 250 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, ej planenligt:

44 000 kr

Nybyggnad av småhus, 250 m²  bruttoarea (BTA),

utom detaljplan

44 000 kr

Nybyggnad av småhus, 70 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, planenligt:

23 650 kr

Nybyggnad av småhus, 70 m²  bruttoarea (BTA), inom detaljplan, ej planenligt:

25 850 kr

Nybyggnad av småhus, 70 m²  bruttoarea (BTA),

utom detaljplan:

25 850 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, 40 m² bruttoarea (BTA), inom detaljplan, planenligt:

8 800 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, 40 m² bruttoarea (BTA), inom detaljplan, ej planenligt:

10 560 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, 40 m² bruttoarea (BTA), utom detaljplan:

9 460 kr

Tillbyggnad av småhus, 10 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, planenligt:

4 950 kr

Tillbyggnad av småhus,10 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, ej planenligt:

5 830 kr

Tillbyggnad av småhus, 10 m² bruttoarea (BTA),

utom detaljplan:

5 280 kr

Tillbyggnad av småhus, 40 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, planenligt:

8 800 kr

Tillbyggnad av småhus, 40 m² bruttoarea (BTA),

inom detaljplan, ej planenligt:

10 560 kr

Tillbyggnad av småhus, 40 m² bruttoarea (BTA),

utom detaljplan:

9 460 kr

Nybyggnad av balkong som kräver bygglov, 1 st:

4 510 kr

Nybyggnad av balkong, 4 st eller fler:

9 625 kr

Omvandla carport till garage:

6 545 kr

Inglasning av altan:

4 730 kr

Rivning av småhus, 250 m² bruttoarea (BTA), inom detaljplan:

9 625 kr

Rivning av småhus, 70 m² bruttoarea, inom detaljplan:

6 215 kr

Trädfällning:

3 025 kr -

5 225 kr

Uppsättande av skylt längs trafikled/utsatt läge:

12 100 kr

Byte av skylt längs trafikled/utsatt läge:

3 850 kr

Upsättning av skylt vid gata, syns på långt håll:

5 500 kr

Byte av skylt vid gata, syns på långt håll:

2 200 kr

Uppsättning av skylt, övriga:

3 300 kr

Byte av skylt, övriga:

1 650 kr

Uppsättning av skylt inom område, eller på byggnad, med bevarandevärde:

Avgift ovan

x 1,5

Uppförande av plank/mur:        

4 730 kr -

5 610 kr

Avslag, avskrivning (återkallad ansökan) samt avvisning

(normalfallet):

Utfört arbete

Återkallad ansökan direkt efter första kontakt

med handläggare samt avvisning om lov ej krävs:

Ingen avgiftAnmälansärenden                                         


Installation av eldstad:

3 300 kr

Ändring av bärande konstruktion:

2 750 kr -

3 850 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad,

s.k Attefallskomplementbyggnad:

6 050 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, s.k Attefallskomplementbostadshus:

9 350 kr

Tillbyggnad av småhus,15 m² bruttoarea (BTA),

s.k Attefallstillbyggnad:

4 125 kr

Rivning av småhus, 70 m² bruttoarea (BTA), utom detaljplan:

7 535 kr

Rivning av komplementbyggnad, 40 m² bruttoarea (BTA), inom detaljplan:

4 510 krFörhandsbesked och strandskyddsdispens


Förhandsbesked, inom detaljplan:

5 225 kr

Förhandsbesked, utom detaljplan:

12 100 kr

Tillkommande platsbesök:

1 650 kr

Avskrivning vid återkallad ansökan, avvisning och avslag:

Avgift för

utfört arbete

Återkallad ansökan direkt efter första kontakt med

handläggare:

Ingen avgift

Prövning av strandskyddsdispens, utom ianspråkstagen mark/vatten:

5 500 kr

Prövning av strandskyddsdispens, inom ianspråkstagen mark/vatten:

2 200 kr

Redovisning av tomtplatsavgränsning:

2 200 kr

Platsbesök:

1 650 kr

Återkallad ansökan/avvisning av ärende:

Utfört arbete, minst 1 540 kr

Avvisad ansökan då åtgärd ej kräver dispens:

Ingen avgiftÖvriga avgifter


Godkännande av reviderade ritningar:

2 200 kr -

3 850 kr

Kopiering och utskrift av papper samt hantering av digitala handlingar vid utlämnande:

Se sidan:

Avgifter och

taxor

Tidsersättning:

1 400 kr/tim


Andra avgifter som kan bli aktuella för den som bygger eller är fastighetsägare


Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, eller ytterligare lägenhetsavgift.
Roslagsvatten AB
Växel 08-540 83 500


Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump, borrad brunn.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Växel 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se


Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Storstockholms brandförsvar
Växel 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se

 

Sidan publicerades: 2019-01-14