logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt exempel på, de avgifter som tas ut i samband med handläggning och beslut i ärenden som hanteras inom Stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

 

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.

Nedan följer exempel på avgift för några olika åtgärder. Avgifterna är uträknade för normalfall och kan därför bli både något högre eller lägre. Att avgiften varierar beror på vilka krav som ställs för olika ärenden och dessa kan variera beroende på åtgärdens komplexitet, vilka kontrollfunktioner som behövs i byggskedet eller om en kontrollansvarig behövs för projektet.

I ärenden gällande lov för ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område kan en planavgift tillkomma. Den redovisas inte i våra exempel nedan utan tillkommer.


I samband med beslut får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i avgiften men däremot ingår till exempel ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked (i de fall något av dessa är aktuella) i avgiften som tas ut efter beslut. Detta betyder att vissa avgifter tas ut i förskott. I beslutad taxa framgår vad som gäller för avgifter som ej kommit att utnyttjas.


För att se våra avgifter hänvisar vi till taxan under Relaterad information.


Andra avgifter som kan bli aktuella för den som bygger eller är fastighetsägare


Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, eller ytterligare lägenhetsavgift.
Roslagsvatten AB
Växel 08-540 83 500


Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump, borrad brunn.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Växel 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se


Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Storstockholms brandförsvar
Växel 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se

 

Sidan publicerades: 2019-08-01