logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hantering av vatten från bassänger

Här finns råd och tips för hantering av vatten från bassänger (pooler).

Allmän information - bassänger

 

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön då det kan bildas toxiska (giftiga) och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada vattenlevande djur.

Vatten från bassänger innehållande klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie för avklorering, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.


Att avleda vatten från bassänger till ett avloppsreningsverk bör undvikas. Dels för att de toxiska och svårnedbrytbara klororganiska ämnena även kan bildas i avloppsreningsverket. Dels innehåller inte vatten från bassänger organiskt material eller näringsämnen, som reningsverket är utformat för att rena bort. Avklorerat bassängvatten är tillräckligt rent för att avledas till ledning för dagvatten eller tömmas på gräsmattan.

Ansvarig person för en bassäng ska alltid ha god kännedom om skötsel och drift. Det innebär bland annat:


 • Veta vilka kemikalier som används och även känna till hur kemikalier ska hanteras.
 • Ha kännedom om rutiner för hygien.
 • Ha kännedom om miljöpåverkan som bassänger kan medföra.
 • Känna till att det inte är lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i miljön.
 • Sträva efter att använda alternativ till klor, till exempel UV-ljus. Diskutera med en leverantör.


Allmän information - avloppsvatten


 • Avloppsvatten består av spillvatten, dränvatten och dagvatten.
 • Spillvatten, som också benämns svartvatten, består av gråvatten (bad, disk och tvätt = BDT-vatten) och klosettvatten (WC).
 • Dränvatten är vatten från dränering av fastigheter, vilket oftast leds till ledning för dagvatten.
 • Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken.
 • Ledningsnätet för avloppsvatten kan vara utformat med en ledning för spillvatten och en ledning för dagvatten (duplikat system), eller med en gemensam ledning för spillvatten och dagvatten (kombinerat system). Täbys ledningsnät för avloppsvatten är duplikat.


Råd och tips - privata bassänger


 • Mindre flyttbara bassänger (plaskbassänger upp till cirka 5 kubikmeter), som ej står ute vintertid, kan tömmas på lämplig yta på egen tomt. Med lämplig yta menas gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Om klor har använts, låt vattnet stå ute i solen några dagar för att allt fritt klor ska förbrukas.
 • Större flyttbara bassänger (mer än cirka 5 kubikmeter), som ej står ute vintertid, kan tömmas till ledning för dagvatten. Om klor har använts, låt vattnet stå i några dagar för att allt fritt klor ska förbrukas. Ett annat sätt att få bort fritt klor är att använda en kemikalie för avklorering, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör. Om möjlighet finns kan dessa bassänger tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta eller dike, efter att avklorering skett.
 • Vatten från större fasta bassänger, inomhus respektive utomhus, bör efter avklorering tömmas till ledning för dagvatten. Om möjlighet finns kan dessa bassänger tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta eller dike.
 • Vid tömning på genomsläpplig yta är det viktigt att se till att grannar inte påverkas och att det inte finns vattentäkter (allmänna eller enskilda) i närheten. Avklorering ska alltid ske.
 • För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning (ledning för dagvatten eller genomsläpplig yta), dock bör vatten från backspolning av filter ledas till ledning för spillvatten.
 • I samband med påfyllning av bassäng, tänk på risken för återströmning. Utrustning för påfyllning ska vara försedd med lämpligt återströmningsskydd, till exempel fritt luftgap (brutet vatten) eller backventil.


Råd och tips - allmänna bassänger


 • Bassängvatten från allmänna bassänger (badhus, simhallar, friluftsbad) betraktas som processavloppsvatten och måste genomgå någon form av behandling/rening (till exempel filtrering, slamavskiljning och avklorering) innan det leds till avlopp. Behandlat/Renat bassängvatten kan även cirkuleras i badanläggningen.
 • Efter behandling/rening kan bassängvatten avledas till ledning för dagvatten eller ledning för spillvatten. Samråd ska ske med Täby kommuns VA-enhet och Käppalaförbundet.
 • Vid större volymer, till exempel i samband med tömning av bassäng eller backspolning av filter, kan det finnas behov av tillfällig lagring av avloppsvatten.


 

Sidan publicerades: 2020-05-08