logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bygg- och rivningsavfall

Du får inte elda bygg- och rivningsavfall. Lämna istället ditt byggavfall på kommunens återvinningscentral. Det är kostnadsfritt för privatpersoner.

Sortering av bygg- och rivningsavfall ska ske i fraktionerna:

  • Brännbart
  • Icke brännbart - inerta material såsom betongrester, sten, tegel, schaktmassor med mera ska så långt det är möjligt hanteras separat och återanvändas
  • Farligt avfall
  • Skrot.

Farligt avfall som till exempel kvicksilver, bly och PCB får inte förekomma i rivningsavfall. Det ska tas omhand separat innan byggnaden rivs.


Bygg- och rivningslov hanteras av respektive kommuns bygglovsenhet.


Asbest


När man river t ex väggar och tak som innehåller asbest kan asbesten finfördelas och sväva i luften under lång tid. Om man andas in asbestdamm kan det uppstå lungskador som i värsta fall kan leda till asbestos och cancer.

Vi får ibland frågor från boende i närheten av rivningsarbeten som är oroliga för att asbestdamm ska spridas i närmiljön. Värna dig och andra genom att se till att det inte dammar vid rivningen. 


Asbest finns i många material


Asbest kan finnas i värme- och tätningsisolering i rör, värmepannor, ventilations-anläggningar, vägg- och takplattor (eternit och internit), brandskydd, kakelfix och fog, bullerdämpning och som fyllmedel i färger och plast. Eternit (asbestcement) är lätt att känna igen på sin gråaktiga cementfiberliknande yta. Golv med asbest har ofta blank och slät yta. Asbest har använts mycket eftersom det är hållfast, smidigt, beständigt mot hetta och värmeisolerande. I Sverige förbjöds asbest år 1976.


Använd skyddsutrustning!


Om du hanterar asbest, till exempel eternitplattor, är det viktigt att det inte dammar. Häll rikligt med vatten på eternitplattorna och undvik att de går sönder. Använd skyddsutrustning: andningsmask, saneringsoverall med huva och tättslutande handskar. Om du ska äta under arbetets gång så ta först av skyddskläderna och tvätta dig noga. 
Det krävs i princip alltid tillstånd för att yrkesmässigt arbeta med asbesthaltigt material. Det krävs dessutom en utbildning för dem som arbetar med rivning där asbest ingår. Kontakta Arbetsmiljöverket för mer information.


Transportera avfallet säkert!


Asbest är farligt avfall, både rivningsmaterial och skyddsutrustning etc. Det ska transporteras så att det inte kan damma. Paketera avfallet i tjock plast, tejpa tätt och märk tydligt med "Asbest". Lämna alltid avfallet på en återvinningscentral. Läs mer här via länk i spalten till höger.


Mer information


Om du har frågor gällande bygg- och rivningsavfall kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Växel: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

 

Sidan publicerades: 2020-05-07