logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Minskad ojämlikhet

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder.

 

Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Jämlika villkor innebär alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående.


Majoriteten ungdomar och unga vuxna i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Välståndet har ökat de senaste tjugo åren, men samtidigt har den fattigaste delen av befolkningen blivit större. Låg socioekonomisk status påverkar ungas levnadsvillkor negativt med bland annat ökad risk för ohälsa, bristfälliga relationer till vänner och föräldrar, kriminalitet, utsatthet för brott, trångboddhet, låga studieresultat, arbetslöshet, bidragsberoende och ingripanden av den sociala barnavården.

 

 

Folkhälsan beror av många samhälleliga faktorer, och jämlikhet är viktigt för en god folkhälsa för alla

 


Folkhälsan påverkas negativt av ojämlika förhållanden och diskriminering. Till exempel är det vanligare med stillasittande fritid, fetma, daglig rökning och låg konsumtion av frukt och grönt bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. Även personer med lägre utbildningsnivå rapporterar stillasittande fritid, övervikt, fetma och daglig rökning i högre utsträckning. HBTQ-personer utsätts i större utsträckning för fördomar, diskriminering och våld på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.Läs mer om mål 10 på Globala målens hemsida och om situationen i Sverige på Folkhälsomyndighetens och Diskrimineringsombudsmannens hemsidor.

 

 

Sidan publicerades: 2018-12-20