logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bekämpa klimatförändringen

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av

de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för mänsklig säkerhet, vattentillgång, ekosystem, havsförsurning, matproduktion, hälsa och ge ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Figur 2 ger en grafisk bild av hur temperaturen utvecklats sedan 1900.  

 

Genomsnittssvensken släpper varje år ut 10,7 ton CO2e*, vilket är mycket mer än det globala snittet 6,4 ton CO2e. Av de inrikes växthusgasutsläppen i Sverige står transporter för en tredjedel av utsläppen, industrin står för en tredjedel och resten kommer från övriga sektorer (figur 1). Huvuddelen av inrikestrafiken, 94 procent, kommer från vägtrafiken varav drygt 65 procent  beror på personbilar. Utlandsresor är ej inräknade i figuren.


Figur 1 Visar fördelningen av källorna till Sveriges inrikes utsläpp av växthusgaser 2017

Figur 1 Visar fördelningen av källorna till Sveriges inrikes utsläpp av växthusgaser 2017

 

De senaste åren har andelen förnybart bränsle för personbilar ökat, och därmed har CO2-ustläppen från biltrafiken minskat med i snitt 3 procent per år sedan 2010 trots att trafiken ökat. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning, och det är på den vägen vi behöver fortsätta. Beräkningar visar att vi måste öka minskningstakten till 7 procent i snitt per år för att nå klimatmålen till 2030.

 

Sedan 1990 har utsläppen från svenskarnas utrikes flygresor ökat med 61 procent, och låg 2014 på totalt 11 miljoner ton CO2e. Vi flyger allt mer utomlands vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser då det ännu inte finns några kommersiella lösningar på förnybart bränsle för flygtrafiken.

 

Läs mer om mål 13 på Globala målens hemsida och om situationen i Sverige från Naturvårdsverkets rapportering om personbilars och flygtransporters växthusgasutsläpp.


Temperaturavvikelser från 1900 till 2016

Figur 2. Varje sol är ett år. Varje stråle ett land. Färgen visar avvikelse från normaltemperatur från år 1900 till 2016. Grafiken är gjord av finska meteorologen Antti Lipponen

 

 

 

* CO2e=koldioxidekvivalenter. För att få alla växthusgaser (t.ex. metan och lustgas) jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med den växthuseffekt gasen har. Resultatet blir CO2e. Källa: Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerades: 2018-11-08