logo

Tyck till om Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Vaxholms Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 pekar ut en inriktning för hur kommunen ska arbeta för att möta de utmaningar som finns och lägger en grund för ett fortsatt arbete med bostadsförsörjningen i kommunen.

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning för kommunen.

Under våren 2017 samråder kommunen med grannkommunerna, landstinget och länsstyrelsen, men bjuder även in allmänheten att komma med synpunkter på samrådsförslaget.

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod, ett så kallat bostadsförsörjningsprogram. Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige.


Samrådsförslaget

Underlaget behandlar bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och bostadsmarknaden i Vaxholm. Här finns också en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av relevanta nationella, regionala och kommunala mål, planer och program.

Förslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 syftar till att bemöta de största utmaningarna för bostadsförsörjningen som finns i kommunen och skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Förslaget innehåller målsättningar och riktlinjer för nya hyresrätter, för ett genomsnittligt tillskott på nya bostäder per år, för nya platser på särskilt boende och fler bostäder som tillgodoser äldres behov samt för tillgängliga och trygga boendemiljöer och offentliga platser. Det innehåller också en bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn.

Förslaget innebär en tydligare inriktning för arbetet med bostadsförsörjning i kommunen och att stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen i större utsträckning ska samarbeta för att skapa trygga och tillgängliga boendemiljöer och offentliga platser.


Samråd

De flesta samråd genomförs för planer som tagits fram enligt plan- och bygglagen. Riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommunen ska enligt lagen samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Några ytterligare krav på samråd eller granskning ställs inte.

Samrådsförslaget tillsammans med underlaget finns tillgängligt på kommunens hemsida. Under samrådsperioden 26 april-21 juni 2017 kan allmänheten lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs sedan och kommer att presenteras för politikerna.


Samrådsförslaget hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Boverket om kommunernas bostadsförsörjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Upplysningar lämnas av handläggare:

Matilda Karlström

Telefon: 08-541 708 83

E-post: matilda.karlstrom@vaxholm.se

2017-04-26