logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hav, sjöar och vattendrag

Kust och vatten bidrar till att göra Vaxholm till en värdefull och attraktiv skärgårdskommun med unika natur- och kulturupplevelser. I Vaxholm finns ca 70 öar varav 57 stycken är bebodda. Kuststräckan inklusive sjökuster är 214 km. Närheten till kust och vatten innebär också ett stort ansvar att värna om stränder och vattenmiljöer både ur ekologisk och biologisk synpunkt, men även för rekreations- och friluftslivet.

Hav, sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska
mångfalden. Samtidigt så använder vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dessa. Människans användande av vattenmiljöerna behöver ske så att hänsyn visas mot de värden som finns. Vi måste också se till så att resurserna nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sjöar

Vaxholm har inga sjöar större än 1 km² (det vill säga de är inte formellt klassade som vattenförekomster enligt vattenförvaltningen), det finns däremot en mängd mindre sjöar, till exempel:


  • Dammstakärret
  • Träsksjön
  • Holmingeviken
  • Jordbrodammen
  • Myrholmsmaren
  • Stora maren.

Våtmarker

I Vaxholm finns även flera våtmarker och stränder där vattennivån varierar. De finns bl.a. på Bogesund, Vaxön, Resarö och Rindö. En våtmark är ett fuktigt område där markvatten finns nära under, i eller över markytan under en stor del av året. Exempel är myrar, kärr, mossar, sumpskogar och stränder. Våtmarker bidrar med många viktiga ekosystemtjänster i naturen, till exempel att reducera mängden näringsämnen i vattnet och minska riskerna för översvämning genom att jämna ut vattenmängderna. Läs mer om våtmarker i kommunens översiktsplan.

 

Eriksömaren

Eriksömaren är en våtmark vid Eriksö rekreationsområde. Våtmarken har ett strategiskt läge i gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Hösten 2017 inleddes ett arbete med att restaurera våtmarken för att förbättra vattenkvaliteten i närliggande kustområde.

 

ÖstersjöInitiativet och Baltic Sea City Accelerator

Vaxholms stad är beroende av ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet, och Östersjöns hälsa är en angelägen fråga för oss. Vaxholm är medlemmar i nätverket ÖstersjöInitiativet som arbetar för att utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera, och främja miljödriven näringslivsutveckling och bedriva information och folkbildning.


Våren 2016 till våren 2017 medverkar Vaxholm i organisationen Race for the Baltics program Baltic Sea City Accelerator. Programmet kopplar ihop kommuner med experter och företag i syftet att hjälpa kommuner framåt med åtgärdsarbetet för en bättre vattenkvalitet i Östersjön.  


Blåplan

Du kommer kunna läsa mer om kommunens vattenområden, sjöar och våtmarker i Vaxholms blåplan som håller på att tas fram. Blåplanen ska vara en strategi för kommunens utveckling kring frågor som gäller havs- och vattenmiljöer. Planen kommer att behandla vattnet ur ett brett perspektiv och ta upp och belysa intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Det finns ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om den marina miljön. Samtidigt finns det ett behov att peka ut områden som ska värnas och de som kan utvecklas. Idag saknas en analys av vilka de viktigaste orsakerna är till vattnets dåliga status. Det är även viktigt att belysa möjligheterna att utveckla och bedriva näringar i skärgården. Blåplanen kan även komma att fungera som underlag för tillståndsprövningar enligt Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, exempelvis för strandskyddsdispenser.


Sommaren 2014 gjordes en marin botteninventering i stora delar av kommunen. Denna är ett värdefullt underlag för blåplanen och för framtida planering. Den och andra inventeringar och undersökningar finns att läsa på sidan Övriga program och utredningar.


Miljösmart i skärgården

Vaxholms stad ser det angeläget att lyfta vattenfrågan ur flera
perspektiv. Projektet "Miljösmart i skärgården" under juni, juli och
augusti gör det möjligt för boenden och besökare att ta del av
information om vattenförvaltning och Östersjön och öppnar samtidigt upp
för medborgardialog.

 

Sidan publicerades: 2018-12-21