logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 709 13

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 382 - Resarö mitt 

Detaljplan för Ytterby 4:686 med flera fastigheter och Överbyvägen

 


Bakgrund

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, omfattar Resarö skola, kapellet, livsmedelsbutiken, förskolan och ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan.

Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär, att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, handel, service och liknande verksamheter.

Marken inom planområdet ägs till större delen av kommunen. Vaxholms församling äger fastigheten med kapellet. Övrig mark är privatägd.


Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplan 2030 för Vaxholms stad samt fördjupning av översiktsplanen för Resarö från år 1993. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Följande mark eller särskild rätt till mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. Detta berör del av fastigheterna Ytterby 4:171, 4:173, 4:397, 4:411, 4:434, 4:701 och 4:706 samt Överby 2:7, 2:85, 29:40, 29:49

 

Utställning nr 2

Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382 var utställt en andra gång under tiden 22 november- 19 december 2017. Kommunstyrelsens planeringsutskott behandlade ärendet den 23 maj 2018 och beslutade att godkänna utställningsutlåtandet med justeringar samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.


Under utställningstiden för den andra utställningen har 164 yttranden inkommit varav 14 från remissinstanser och föreningar.


Inkomna yttranden under den andra utställningen har sammanställts och besvarats i ett utlåtande. I utlåtandet framgår också ändringarna av planförslaget efter den andra utställningen, se s. 76-78.


Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 44 att ärendet återremitteras med begäran om nya utställningar och att en prövning ska ske av en uppdelning av planen i två delar.


Utställning nr 1

Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382, var utställt under tiden 3 mars- 31 mars 2014. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 27 maj 2014 att godkänna utställningsutlåtandet med justeringar samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.


Det framkom i ett sent skede av att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning som utförts av Tyréns AB, maj 2014. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 undantogs den berörda marken från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601.


Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-12 § 50 att återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.


Efter återremissen har planförslaget reviderats ytterligare. Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter den första utställningen, daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande, daterat 18 oktober 2017, framgår de revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12.


Samråd

Plansamråd genomfördes under tiden den 18 maj- 7 augusti 2009 enligt beslut i Kommunstyrelsens planeringsutskott den 2 april 2009 § 29.


I samrådsförslaget illustrerades två alternativa lägen för busshållplatser. De två lägena ger olika utformning av vägkorsning och parkeringsytor framför butiken.


De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår närmare av samrådsredogörelsen.


Programsamråd med mera

Samråd kring förslag till program för detaljplaner på norra Resarö genomfördes under hösten 2002. En skiss för bebyggelse, allmänna platser etc runt Resarö mitt togs därefter fram som ett underlag för detaljplane-etapp 7 av detaljplaneläggningen av norra Resarö. Skissen tillsammans med förutsättningar för bebyggelse, beskrivning av bebyggelseförslaget, tidplan etc har sammanställdes i en handling som under våren 2006 var föremål för ett församråd.
 

Sidan publicerades: 2019-02-28