logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 709 13

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 382 - Resarö mitt 

Detaljplan för Ytterby 4:686 med flera fastigheter och Överbyvägen

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, omfattar Resarö skola, kapellet, ICA-butiken och ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan.


Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, handel, service och liknande verksamheter.


Marken inom planområdet ägs till större delen av kommunen. Vaxholms församling äger fastigheten med kapellet. Övrig mark är privatägd.


Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplan 2030 för Vaxholms stad samt fördjupning av översiktsplanen för Resarö från år 1993. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Följande mark eller särskild rätt till mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. Detta berör del av fastigheterna Ytterby 4:171, 4:173, 4:397, 4:411, 4:434, 4:701 och 4:706 samt Överby 2:7, 2:85, 29:40, 29:49 och 29:54. Därutöver berörs del av Ytterby S:10 och Överby S:1.

Status i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018/ § 44 att ärendet återremitteras med begäran om nya utställningar och att en prövning ska ske av en uppdelning av planen i två delar.

 

För att ta del av tidigare handlingar kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Utställning nr 2

Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382 har varit utställt under tiden 22 november- 19 december 2017. Kommunstyrelsens planeringsutskott(PLU) behandlade ärendet den 23 maj 2018 och beslutade att godkänna utställningsutlåtandet med justeringar efter den andra utställningen samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Se protokollsutdrag från PLU.


Under utställningstiden för den andra utställningen har 164 yttranden inkommit varav 14 från remissinstanser och föreningar. Under utställningstiden var planförslaget utställt i kommunhusets reception samt var även tillgängligt på Vaxholms stadsbibliotek.


Inkomna yttranden under den andra utställningen har sammanställts och besvarats i ett utlåtande. I utlåtandet framgår även ändringarna av planförslaget efter den andra utställningen, se s. 76-78. Efter den andra utställningen föreslås inte någon väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte påverkar detaljplanens innebörd.


Utlåtandet för utställning nr 2 och antagandehandlingar (plankartor för del 1 och del 2, planbeskrivning samt genomförandebeskrivning) finns tillgängliga i kommunhusets reception, Eriksövägen 27 under ordinarie öppettider kl 8.00- 16.00. Utlåtandet och antagandehandlingar för planförslaget finns också tillgängliga på hemsidan. Se under relaterad information.


Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget tidigast 18 juni 2018. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.


Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende som berörs.


Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund, tel 08-541 709 13 eller 08-541 708 00(vx).


Utställningshandlingar kan även rekvireras till självkostnadspris från stadsbyggnadsförvaltningen, tel 08-541 70 800 (vxl).


Efter utställning nr 1

Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382 har varit utställt under tiden 3 mars- 31 mars 2014. Kommunstyrelsens planeringsutskott behandlade ärendet den 27 maj 2014 och beslutade att godkänna utställningsutlåtandet efter utställningen med justeringar samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.


Det framkom i ett sent skede av att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning som utförts av Tyréns AB, maj 2014. Med dagens teknik går det att bebygga marken men kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt höga. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 undantogs den berörda marken från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601.


Planförslaget togs efter behandlingen i planeringsutskottet upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande med undantag för skrafferat område på plankartan med del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt § 50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.


Efter återremissen i kommunstyrelsen 2014-06-12 har planförslaget reviderats ytterligare. Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter den första utställningen, daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande, daterat 18 oktober 2017, framgår de revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12.


Utställning nr 1

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 3 mars – 31 mars 2014 på Stadsbyggnadsförvaltningen. Under utställningstiden var planförslaget även tillgängligt på Vaxholms stadsbibliotek och del av tiden även i Resarö bygdegård på Resarö. Information har skickats till alla berörda såsom sakägare. De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår närmare av samrådsredogörelsen.


Handlingar: 2014-02-20 (Utställning)


Plankarta, del 1


Plankarta, del 2


Planbeskrivning


Genomförandebeskrivning


Samrådsredogörelse


Samråd

Plansamråd genomfördes under tiden den 18 maj- 7 augusti 2009 enligt beslut i Kommunstyrelsens planeringsutskott den 2 april 2009 § 29.


I samrådsförslaget illustrerades två alternativa lägen för busshållplatser. De två lägena ger olika utfomning av vägkorsning och parkeringsytor framför butiken. Stadsbyggnadsförvaltningen ville särskilt ha synpunkter på de två alternativen.


Handlingar: 2009-05-18 (plansamråd)


Plankarta, del 1


Plankarta, del 2


Planbeskrivning


Genomförandebeskrivning


Bakgrund

Samråd kring förslag till program för detaljplaner på norra Resarö genomfördes under hösten 2002. En skiss för bebyggelse, allmänna platser etc runt Resarö mitt togs därefter fram som ett underlag för detaljplaneetapp 7 av detaljplaneläggningen av norra Resarö. Planområdet omfattar området runt livsmedelsbutiken, Resarö skola, förskola och kapell samt hela Överbyvägen. Skissen tillsammans med förutsättningar för bebyggelse, beskrivning av bebyggelseförslaget, tidplan etc har sammanställdes i en handling som under våren 2006 var föremål för ett församråd.


Tidigare handlingar:


2006-02-17 (församråd) Församrådshandling


2002-10-07 (program Norra Resarö) Program, förkortad version


Program, full version