logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 709 13

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 382 - Resarö mitt 

Detaljplan för Ytterby 4:686 med flera fastigheter och Överbyvägen

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, omfattar Resarö skola, kapellet, ICA-butiken och ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan.


Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, handel, service och liknande verksamheter.


Marken inom planområdet ägs till större delen av kommunen. Vaxholms församling äger fastigheten med kapellet. Övrig mark är privatägd.


Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplan 2030 för Vaxholms stad samt fördjupning av översiktsplanen för Resarö från år 1993. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Följande mark eller särskild rätt till mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. Detta berör del av fastigheterna Ytterby 4:171, 4:173, 4:397, 4:411, 4:434, 4:701 och 4:706 samt Överby 2:7, 2:85, 29:40, 29:49, 29:51 och 29:54. Därutöver berörs del av Ytterby S:10 och Överby S:1.

Status i ärendet

Ny utställning pågår för planförslaget ska ske enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 18 oktober 2017. Utställningen påbörjas den 22 november.

 

För att ta del av tidigare handlingar kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.


Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382 har varit utställt under tiden 3 mars- 31 mars 2014. Kommunstyrelsens planeringsutskott behandlade ärendet den 27 maj 2014 och beslutat att godkänna utställningsutlåtandet efter utställningen med justeringar samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.


Det framkom i ett sent skede av att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning som utförts av Tyréns AB, maj 2014. Med dagens teknik går det att bebygga marken men kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt höga. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande undantogs den berörda marken från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601. I föreliggande planförslag har planområdet ändrats, så att dessa delar av de ovannämnda fastigheterna har utgått.


Planförslaget togs efter behandlingen i planeringsutskottet upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande med undantag för skrafferat område på plankartan med del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt § 50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.


Efter återremissen i kommunstyrelsen har alternativa lägen för busshållplatser studerats. Det finns flera förslag till utformning av busshållplatser som ryms inom vägområdet i planförslaget för Resarö mitt. I planförslaget regleras inte placering och utformning av busshållplatser utan dessa avses studeras närmare vid kommande projektering av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikförvaltningen.


Efter att planförslaget tagits upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 har planförslaget reviderats ytterligare. Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26, som godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27. I ett tillägg till utlåtandet, daterat 18 oktober 2017, framgår de revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12.


De ändringar som nu föreslås av planförslaget bedöms innebära sådan väsentlig ändring av planförslaget som föranleder en ny utställning enligt plan- och bygglagen, PBL 1987:10. Det gäller främst förändring av planområdet med borttagande av delar planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning och ändring av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173. I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar utförts. De ändringar som utförts av planförslaget framgår av tillägg till utlåtande efter utställningen, daterat 18 oktober 2017 på s. 2-4.


Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382 ställs ut för ny utställning under tiden 22 november- 19 december i kommunhusets reception, Eriksövägen 27, vardagar 08:00-16.00, lunchstängt kl 11.45-12.30. Under utställningstiden finns även planförslaget tillgängligt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider.


Planförslaget är utställt för ny utställning under tiden den 22 november– 19 december 2017 i receptionen i kommunhuset, Eriksövägen 27, öppettider mån - fre kl 08.00-16.00, lunchstängt kl 11.45-12.30. Under utställningstiden visas handlingarna även på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider, tel 08- 541 709 45, samt på Vaxholm stads hemsida, www.vaxholm.selänk till annan webbplats .

 

Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende som berörs, då plan- och bygglagen ger boende ställning som sakägare.


Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 19 december 2017, under adress: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm eller stadsbyggnad@vaxholm.se


Vilken detaljplan som avses bör framgå av rubriken. Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress eller fastighetsbeteckning anges.


Den som inte senast nämnda tidpunkt framfört synpunkter på planförslagen kan förlora rätten att senare överklaga stadens antagandebeslut.


Upplysningar om planförslagen kan lämnas av planarkitekt Paula Sund, tel 08-541 709 13. Utställningshandlingar kan även rekvireras till självkostnadspris från stadsbyggnadsförvaltningen, tel 08-541 70 800 (vxl).


Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget tidigast under våren 2018. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet

 

Utställning

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 3 mars – 31 mars 2014 på Stadsbyggnadsförvaltningen. Under utställningstiden var planförslaget även tillgängligt på Vaxholms stadsbibliotek och del av tiden även i Resarö bygdegård på Resarö. Information har skickats till alla berörda såsom sakägare. De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår närmare av samrådsredogörelsen.


Handlingar: 2014-02-20 (Utställning)

Plankarta, del 1

Plankarta, del 2

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

 

Samråd

Plansamråd genomfördes under tiden den 18 maj- 7 augusti 2009 enligt beslut i Kommunstyrelsens planeringsutskott den 2 april 2009 § 29.


I samrådsförslaget illustrerades två alternativa lägen för busshållplatser. De två lägena ger olika utfomning av vägkorsning och parkeringsytor framför butiken. Stadsbyggnadsförvaltningen ville särskilt ha synpunkter på de två alternativen.


Handlingar: 2009-05-18 (plansamråd)

Plankarta, del 1

Plankarta, del 2

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

 

Bakgrund

Samråd kring förslag till program för detaljplaner på norra Resarö genomfördes under hösten 2002. En skiss för bebyggelse, allmänna platser etc runt Resarö mitt togs därefter fram som ett underlag för detaljplaneetapp 7 av detaljplaneläggningen av norra Resarö. Planområdet omfattar området runt livsmedelsbutiken, Resarö skola, förskola och kapell samt hela Överbyvägen. Skissen tillsammans med förutsättningar för bebyggelse, beskrivning av bebyggelseförslaget, tidplan etc har sammanställdes i en handling som under våren 2006 var föremål för ett församråd.


Tidigare handlingar:

2006-02-17 (församråd) Församrådshandling

2002-10-07 (program Norra Resarö) Program, förkortad version

Program, full version