logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 401- Storäng östra

Förslag till detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20-2:28 med flera.

Änr: KS 2012/10023.214

 

Status i ärendet

Granskning nr 3 är avslutad som pågick den 6 september- 2 oktober 2019. Arbete pågår med att sammanställa inkomna yttranden under granskningstiden.

 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 2019-08-28/ § 37 att

tillägg till granskningsutlåtande godkänns och att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning nr 3 för planförslaget.


Processen för planförfarande

Bakgrund

Här beskrivs förslag till detaljplan för Dp 401 för Storäng östra.


Planområdet består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar fastigheterna Överby 2:20–24; 2:26-28; 2:30–43; 2:46–50; 2:52; 2:71–73; 2:76–78; 2:82–84; 2:86–90; 2:96–97 och delar av Överby S:3-4. Marken här är privatägd och Resarö vägförening är huvudman för vägarna.

Planområdet är beläget på södra Resarö inom Storäng och avgränsas av Resarövägen i norr. I söder går planområdesgränsen i Kodjupet mellan Resarö och Edholma. I väster avgränsas planområdet till obebyggd mark inom Dp 413 och i öster av bebyggelsen i Lilläng.


Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden. Syftet är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp i området.

Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.


Planområdet omfattas av strandskydd om 100 meter från strandlinjen på land och i vatten enligt 7 kap miljöbalken. Inom Dp 401 föreslås upphävande av strandskydd för delar av planområdet. Inom vattenområdena med öppet vatten, W och W2, samt vid vattenområde för bryggor vid bostadsfastigheter, W1, föreslås strandskyddet ligga kvar. 


Granskning 3

Efter att mark- och miljödomstolen i juni 2018 upphävde kommunens beslut att anta planförslaget för Storäng östra omarbetas planförslaget. Antagandehandlingarna för planförslaget som godkändes av kommunstyrelsen 2017-06-08 har arbetats om och planprocessen tas om från den senaste granskningen, nr 2. Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av granskningsutlåtandet efter granskning 1 och 2, daterat 2017-05-24, som godkändes av kommunstyrelsen inför antagandet.

 

För många fastigheter inom planområdet fungerar detaljplanens förslag till bestämmelser, men för vissa behöver dessa ses över. Områdets befintliga byggnader har därför inventerats och en del har mätts in för att kunna avgöra om det finns befintliga byggnader som avviker från detaljplanens generella bestämmelser om byggnadsarea, nockhöjd och avstånd till fastighetsgräns.

 

Planförslaget har därefter bearbetats och ett planförslag har tagits fram. De ändringar som utförts inför granskning nr 3 framgår av tillägg till granskningsutlåtande för granskning nr 1 och 2. De ändringar som utförts gäller främst ändringar av planbestämmelser som berör utnyttjandegraden.

Planförslaget var utställt för ny granskning, nr 3 under tiden 6 september– 2 oktober 2019.

 

Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget under vintern 2019/2020. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.


Antagande 1

Detaljplanen för Storäng östra antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, ärende KS 2012/10023.214. Detaljplanen överklagades efter antagandet. Mark- och miljödomstolen upphävde den 26 juni 2018 Vaxholms stads beslut att anta detaljplan för Storäng östra, Mark- och miljödomstolens dom P 4220-17.


Domstolen ansåg att några av detaljplanens bestämmelser inte uppfyllde kraven på tydlighet. Det gällde främst planbestämmelser angående byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna i detaljplanen ska anses som planenliga. Syftet med dessa bestämmelser var att hantera befintliga byggnader som inte stämmer överens med bestämmelserna i detaljplanen.


Granskning 1 och 2

Granskning har genomförts för förslaget till detaljplan för Storäng östra, Dp 401 vid två tillfällen. Den första granskningen genomfördes under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Den andra granskningen genomfördes under tiden den 12 april- 2 maj 2017.


Inkomna yttranden under båda granskningarna har sammanställts och besvarats i ett gemensamt granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet framgår ändringarna av planförslaget efter den första granskningen på s. 31-32 . Ändringarna som föreslås efter den andra granskningen framgår på s. 43-44 .


Samråd

Efter samrådet 2015 delades förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, upp i två detaljplaner:


  • Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
  • Detaljplan för Storäng västra, Dp 413


I Dp 401 för Storäng östra är det enskilt huvudmannaskap för allmän plats.

I Dp 413 för Storäng västra är kommunen huvudman.


Ett förslag till detaljplan för Storäng, Dp 401, var utsänt för samråd under perioden den 8 februari – 20 mars 2015.


Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen: Dp 401 för Storäng östra och Dp 413 för Storäng västra.


Inkomna yttranden under samrådet framgår av samrådsredogörelsen samt de ändringar av planförslagen som i huvudsak utförts efter samrådet.


Programsamråd

Ett program för detaljplan för Storäng var utsänt för samråd under tiden den 5 april- 7 maj 2013.


Inkomna yttranden under programsamrådet med kommentarer av stadsbyggnadsförvaltningen framgår av programsamrådsredogörelsen.


Aktuella handlingar i ärendet finns tillgängligt på Vaxholms stad webbsida. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-541 708 00 (vxl) för andra och tidigare handlingar i ärendet som till exempel samrådshandlingar, beslut och sändlistor.


Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund, tel 08-541 709 13.


 

Sidan publicerades: 2019-10-07