logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 709 74

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 408 - Rindö hamn etapp 3

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg


Aktuellt

Arbete pågår med att sammanställa inkomna yttranden samt revidera planförslaget inför antagande.

 

Bakgrund

Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar hela Rindö hamn området. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.

 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras.

Planen ger möjlighet för 21 friliggande småhus på sydöstra Rindö intill Grenadjärsvillan samt en ny vägdragning mellan Byviksvägen och Rindövägen.

Förändringar i planförslaget som skett efter granskning är bland annat att vägslingan i området ändrats från allmän plats med enskilt huvudmannaskap till kvartersväg, den låsta fastighetsindelningen har ersatts av bestämmelse om minsta fastighetsstorlek samt att tillåten nockhöjd för bebyggelsen längst i öster har sänkts för att minska påverkan på riksintresset.


Historik

  • Granskning hölls under perioden 4 juni till 29 juni 2020.
  • Beslut om granskning, KSPU § 15 2020-05-27.
  • Granskning hölls under perioden 4 juni till 26 juni 2019.
  • Beslut om granskning, KSPU § 25 2019-05-22.
  • Samråd hölls under tiden den 20 mars – 18 april 2017.
  • Beslut om samråd, KSPU § 7 2017-01-25.
  • Beslut om uppdrag att ta fram en ny detaljplan KS § 40 2014-04-24.
  • Godkännande av planprogram KS § 66 2009-06-11.

 

Vid frågor kontakta:

Projektledare exploatering: Lina Bergdahl exploatering@vaxholm.se

Planhandläggare: Isabelle Eriksson plan@vaxholm.se

Ange gärna ärendenummer när du kontaktar oss: KS 2014/10069.214


Telefon växeln: 08-541 708 00

 

Sidan publicerades: 2020-07-07