logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 709 74

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 408 - Rindö hamn etapp 3

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, inom Oskar-Fredriksborg - Grenadjären

Förslag till detaljplan 408, Rindö hamn etapp 3, inom Oskar-Fredriksborg, har tagits fram. Planen ger möjlighet för 21 friliggande småhus på sydöstra Rindö intill Grenadjärsvillan samt en ny vägdragning mellan Byviksvägen och Rindövägen


Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar hela Rindö hamn området.


Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.


Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras.


Bakgrund

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 9 april 2014 §25.


Status i ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott att genomföra granskning den 22 maj 2019, KSPU § 25/2019-05-22

Granskning

Granskning har pågått under perioden 4 juni till 26 juni 2019.


Samråd

Samråd hölls under tiden den 20 mars – 18 april 2017.

Inkomna yttranden och de ändringar av planförslagen som i huvudsak utförts efter samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg justerats med hänsyn till bland annat kulturhistoriska värden och strandskydd.


Vid frågor kontakta:

Projektledare: Exploateringsingenjör Lina Bergdahl, tel 08-541 709 49, mail: lina.bergdahl@vaxholm.se

Planfrågor: Planhandläggare Isabelle Eriksson, tel 08-541 709 35, mail: isabelle.eriksson@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2020-01-31