logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 410 Norrberget

Förslag till detaljplan för Norrberget, fastigheterna Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 med flera.

Syftet med detaljplanen för Norrberget är att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 240 bostäder, SÄBO, förskola samt verksamhetslokaler i markplan.


Status

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som den 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen.

 

Vad händer nu?

Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att pröva de överklaganden som fått prövningstillstånd. Vaxholms stad fullföljer samtidigt överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab projekt och fastigheter AB. Enligt avtalet och inför fastighetsbildning behöver marken på Norrberget vara fri från byggnader under hösten 2019.

 

Rivningen på Norrberget är planerad i två etapper. Den första etappen,

som påbörjades under sommaren och omfattar Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden, påverkas inte av beslutet från Mark- och miljööverdomstolen.


Den andra etappen, som omfattar rivning av skyddsrummen i Norrbergsskolan och Lillstugan samt byggnaden Lillstugan, är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft och denna etapp kommer inte att påbörjas innan Mark- och miljööverdomstolen meddelat sin dom. Även ny bebyggelse på Norrberget är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft.


Lägerhöjden och Lillstugan avslutade sin förskoleverksamhet vid sommaruppehållet, ny förskola står klar och är fullt verksam i Blynäsviken. Lillstugans verksamhet har flyttat till Äppelgården.


Rivningen på Norrberget

Tilldelningsbeslut, rivning på Norrberget, fattades av kommunstyrelsen 2 maj 2019 och rivningsarbetet inleddes 8 juli 2019. Under rivningsarbetet är Norrberget en arbetsplats som är avstängd för allmänheten. Målsättningen är att avstängningen ska ha så lite inverkan på området som möjligt.


Etapp 1

Det första som händer är att entreprenören sätter upp staket för att avgränsa byggplatsen. Därefter påbörjas så kallad lätt rivning invändigt i Norrbergsskolan samt förberedelser för rivning av Lägerhöjdens förskola. Detta arbete beräknas ta cirka 10-12 veckor. I början av hösten påbörjas den tunga rivningen av Norrbergsskolan. Rivningen av Norrbergsskolan och Lägerhöjden, exklusive skyddsrum, beräknas vara helt klar till årsskiftet 2019/2020.


Etapp 2

När andra etappen kan påbörjas är beroende av när detaljplanen vinner laga kraft. I den andra etappen planeras skyddsrummen i Norrbergsskolan och Lillstugan att rivas. Även byggnaden Lillstugan är planerad att rivas. Läs mer om skyddsrummen under rubriken Skyddsrum inom området.


Parkering, gator och vägar

Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Byggtrafik kommer att gå via Kungsgatan – Hamngatan.


Parkeringsplatserna framför Norrbergsskolan stängs av men långtidsparkeringen på Norrbergsgatan är öppen under hela sommaren via en tillfartsväg mellan Norrbergsskolan och Lillstugan. Möjlighet till långtidsparkering finns bland annat också vid Kungsgatan/Vasavägen. Se fler parkeringsmöjligheter på Vaxholms stads parkeringskarta


Buller, damm och säkerhet

Delar av rivningsarbetet kommer att medföra buller, damm och luktspridning under vissa perioder. Entreprenören kommer att vidta fackmässiga åtgärder mot detta. Skyddsrond genomförs kontinuerligt. Det inhägnade arbetsområdet är inte tillgängligt för allmänheten och kommer att övervakas för att öka säkerheten.


Skyddsrum inom området

I beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges möjlighet för Vaxholms stad att ersätta de befintliga skyddsrummen på Norrberget med nya. Förutsättningarna för rivning av skyddsrummen på Norrberget är att detaljplanen vunnit laga kraft och att MSB medger nedsatt skyddsrumsförmåga under en viss period. Under denna period kommer Vaxholms stad tillsammans med Besqab att uppföra nya skyddsrum.


Öppet hus

8 juli 2019 anordnade Vaxholms stad öppet hus i rådhuset. Representanter från Vaxholms stad, exploatören Besqab samt rivningsentreprenören Rivners fanns på plats för att svara på frågor om den nya bebyggelsen samt rivnings- och byggarbetet. 


Antagandehandlingar

Protokollsutdrag KF 2018-06-18 §42

Tjänsteutlåtande, 2018-04-19

Plankarta för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Plan- och genomförandebeskrivning för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Gestaltningsprogram, 2018-03-13

Granskningsutlåtande 2 , 2018-04-19
Granskningsutlåtande 1 , 2018-03-15 


Bakgrund

Hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny skola för årskurs 7-9 på Campus Vaxholm och samtidigt möjliggöra nya bostäder på platsen där Norrbergskolan ligger idag.


I augusti 2016 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan för ny bebyggelse på Norrberget.


Med start den 2 september 2016 bjöd Vaxholms stad in exploatörer till markanvisningstävling för uppförandet av 200-300 bostäder huvudsakligen i trä på Norrberget i Vaxholm.


På kommunstyrelsens möte 23 mars 2017 beslutade ledamöterna att följa bedömningsgruppens förslag om att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter.


Klicka här för mer information om vinnarförslaget, bedömningsgruppens utlåtande samt sammanställningen av allmänhetens kommentarer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakt vid frågor

 

Övergripande frågor om projektet: Projektledare Göran Persson, telefon 08-522 427 85, e-post goran.persson@vaxholm.se


Frågor om rivningen: Byggprojektledare Tom Thorell, telefon 08-541 708 81, e-post tom.thorell@vaxholm.se

 

Planfrågor: Planarkitekt Farnaz Wigh, telefon 08-541 709 24, e-post farnaz.wigh@vaxholm.se


Frågor och svar

 • Varför ställs detaljplanen ut på samråd igen istället för att gå vidare till granskning?
  Under samrådet som arrangerades hösten 2016 inkom önskemål från medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen istället för att gå vidare till granskningsskedet. Granskningsskedet är det som i planprocessen normalt följer efter att samråd har genomförts. Medborgare och länsstyrelsen efterfrågade ett mer detaljerat planförslag för att kunna ta ställning till innehållet i förslaget. Kommunen har därför valt att ställa ut detaljplanen på ett extra samråd under hösten 2017. Nästa steg i planprocessen efter samrådet blir granskningen, vilken planeras äga rum under vintern 2017.
 • Har tävlingsförslagen att visats upp för allmänheten?
  Ja, de fem exploatörernas tävlingsförslag visades upp för allmänheten den 3-19 februari på rådhuset och på Vaxholms stads webbplats. Under utställningsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslagen via ett formulär, både digitalt på www.vaxholm.se och via färdigtryckta formulär i rådhuset. Synpunkterna har sammanställs och låg, tillsammans med övriga bedömningskriterier, till grund för bedömningen av förslagen.
  Utställningen omfattade arkitektskisser och bilder på hur bebyggelsen skulle kunna se ut samt kort information om respektive förslag. Det vinnande tävlingsförslaget samt sammanställningen av allmänhetens synpunkter finns här.
 • När blir  kommunen bunden till exploatören?
  Kommunen blir bunden av det köp- och genomförandeavtal kommunen tecknar med exploatören (Besqab Projekt och Fastigheter AB) i samband med att detaljplanen antas och köp- och genomförandeavtalet godkänns. Dessa beslut fattas av kommunfullmäktige. Enligt tidsplanen sker detta i februari 2018. Det avtal kommunen och exploatören ska teckna efter avslutad markanvisningstävling är ett så kallat markanvisningsavtal som innebär ensamrätt för exploatören att förhandla med kommunen om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen (vilket regleras i köp- och genomförandeavtalet). Under detta skede är kommunen inte bunden till det exakta tävlingsförslaget eller till att sälja marken till Besqab Projekt och Fastigheter AB. 
 • Avgörs byggnadernas och områdets utseende av exploatörernas förslag och den som har vunnit tävlingen?
  Tävlingsförslagen är en av flera delar som avgör byggnadernas och områdets utseende. Andra förhållanden som beaktas är platsens förutsättningar, medborgares och remissinstansers yttranden, villkoren för genomförandet av detaljplanen (som bestäms i köp- och genomförandeavtalet med exploatören), tillämplig lagstiftning m.m.Tävlingsdeltagarna har haft dessa parametrar att ta hänsyn till vid utformningen av sina tävlingsförslag.
 • Vad är en markanvisningstävling?
  Att ett företag får en markanvisning innebär att företaget får rätt att köpa mark av kommunen för att bygga till exempel bostäder under förutästtning att företaget kommer överens med kommunen om villkoren för köpet av marken. För att avgöra vilket företag som ska få rätt att bebygga marken anordnas ofta markanvisningstävlingar, där flera företag får komma in med förslag på bebyggelsens utformning och placering samt anbudspris för marken, vilket kommunen sedan har att ta ställning till.
  I markanvisningstävlingar kan man fokusera på gestaltning och utformning för att öka den arkitektoniska kvaliteten i den byggda miljön i stället för att enbart sälja till högsta pris.

 • Följer ni Plan- och bygglagen (PBL) i detaljplaneprocessen när ni arrangerar en markanvisningstävling samtidigt som planarbete pågår?
  Vi följer Plan- och bygglagen. Detaljplanen var på samråd under septembe roch oktober 2016 för att medborgare och remissinstanser ska få möjlighet att granska planförslaget och komma in med synpunkter. Synpunkterna kommer sedan besvaras och i möjligaste mån tas hänsyn till inför att ett nytt förslag till detaljplan tas fram, ett granskningsförslag. Medborgare och remissinstanser ges även då möjlighet att komma med synpunkter som besvaras och i möjligaste mån tas hänsyn till vid utformning av det planförslag som ska antas av kommunfullmäktige. Detta är det normala förfarandet för att ta fram en detaljplan och vi frångår inte det genom att arrangera en markanvisningstävling samtidigt.

 • Hur hög kommer bebyggelsen att bli?
  Det är viktigt att ha i åtanke att det planförslag som nu presenterats inte är det slutgiltiga. Det går därför inte att i detta skede besvara frågan om hur hög bebyggelsen kommer att bli. Vi kan dock besvara vilken höjd som möjliggörs i samrådsförslaget i detta skede. Förslaget medger en hushöjd som motsvarar cirka sex våningar. Det innebär dock inte att all bebyggelse inom området kommer att bli sex våningar utan höjderna på husen är något som exploatörerna som deltar i markanvisningstävlingen ska föreslå och som kommunen sedan ska behandla och ta ställning till i det fortsatta planarbetet. Kommunen eftersträvar en variation i hushöjderna inom området.
 • Varför ska skolan rivas?
  Idag ställs andra krav på lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till varandra. Glasade väggytor ger insyn och genomsyn. Det blir en modern skolmiljö anpassad till dagens pedagogik. På det nya Campus-området skapas en naturlig och sammanhållen mötesplats för skola, idrott och kultur. Det andra skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i Norrbergsskolan och arbetsmiljön för elever och personal: 
  • Inomhusmiljön i form av exempelvis akustik är bristfällig. Personalen i skolan klagar på dålig luft i vissa lokaler.
  • Skolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning.
  • Rörstammarna är utslitna.
  • Teknisk livslängd för kall- och varmvatteninstallationer samt centraler för belysning och värmesystem har passerats.
  • Dagvattensystemet uppvisar många brister.
  • Byggnadens tak och fönster har stora renoveringsbehov.
  • Golvet i köket läcker till våningen under.
  • Köket inkl. maskinerna är utslitna och skulle behöva bytas ut.
  • Ytskikten är mycket slitna.
  • Källsortering saknas.
  • Utemiljön saknar många av dagens funktioner och önskemål.

 • När ska förskolorna rivas?
  Att förskolorna rivs är en förutsättning för planens genomförande. Det är inte beslutat när de ska rivas eller var eleverna ska flyttas. Förutsättningar för en ny förskola med en sex avdelningar studeras inom planområdet.
 • Vad händer med mina synpunkter från samrådet och hur tas de till vara?
  Alla synpunkter på planen – både från remissinstanser och privatpersoner – sammanställs i en samrådsredogörelse, där kommunen ska besvara de frågeställningar och oklarheter som finns och motivera beslut om varför synpunkter har tagits hänsyn till eller inte i det granskningsförslag som är nästa steg efter samrådet. Enligt tidsplanen ska granskningsförslaget visas för allmänheten i september 2017. Samrådsredogörelsen kommer att färdistställas i samband granskningen. Alla synpunkter från samrådet kommer att göras tillgängliga för de anbudsgivare som deltar i markanvisningstävlingen så att de har möjlighet att ta hänsyn till synpunkterna i sina tävlingsförslag.

Nyheter

Fler nyheter