logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 413 - Storäng västra

Änr KS 2016/124.214


Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden samt möjliggöra plats för en ny förskola. Syftet är också att möjliggöra en utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i området. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med översiktsplan 2030 för Vaxholms stad och fördjupning av översiktsplan för Resarö.

 

Aktuellt

Efter samrådet av detaljplan för hela Storäng (dp 401) kom det fram att kommunen behöver planera för en ny förskola på Resarö. Lämplig plats bedömdes vara inom planområdet för Storäng Västra. Till en början handlade det om en förskola på 4 avdelningar, men behovet räknades efter granskning upp till 6 avdelningar. Arbete med att planera in en lämplig tomt med användning Skola inom planområdet samt gata och parkering till förskolan har skett. Större träd inom planområdet har mätts in och bedömts. Placering av den brygga som visades i granskningsförslaget har studerats vidare, liksom dagvattenhantering inom området och trafiksäkra gång- och cykelmöjligheter med mera. Arbete med detta kommer fortsatt att pågå under 2019 och 2020.


Historik

 • 2012-08-22 gav Kommunstyrelsens planeringsutskott stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med underlag för beslut i Kommunstyrelsen om start av planarbete för Storäng.
 • Kommunstyrelsen beslutade att planarbete för Storäng skulle starta 2012-12-12.
 • 2013-03-06 gav Kommunstyrelsens planeringsutskott stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om program för detaljplan för Storäng.
 • Ett program för detaljplan för Storäng var utsänt för samråd under tiden den 5 april till 7 maj 2013. Möte för allmänheten hölls den 22 april 2013.
 • Ett förslag till detaljplan för samråd behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-03-05. Förslaget återremitterades för att göra vissa justeringar.
 • 2015-01-14 beslutade Kommunstyrelsens planeringsutskott att sända planförslag på samråd.
 • Ett förslag till detaljplan för Storäng (dp 401) var utsänt för samråd under perioden den 8 februari till 20 mars 2015.
 • Efter samrådet 2015 delades förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, upp i två detaljplaner:
  - Detaljplan för Storäng östra (dp 401)
  - Detaljplan för Storäng västra (dp 413)
 • 2016-08-24 beslutade Kommunstyrelsens planeringsutskott att skicka ut detaljplan för granskning.
 • Granskning av förslag till detaljplan för Storäng västra (dp 413) genomfördes under perioden den 15 september till 6 oktober 2016.
 • Beslut om nybyggnad av förskola på Storäng togs av Kommunstyrelsen 2017-09-14.

 

Tillgängliga handlingar på hemsidan är granskningsförslaget samt samrådsredogörelsen.

Vid frågor kontakta:

Projektledare: Exploateringsingenjör Lina Bergdahl

exploatering@vaxholm.se


Planfrågor: Planarkitekt Gunnar Lunnergård

plan@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2020-01-31