logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 418 - Kulan 6

Förslag till detaljplan för Kulan 6.

Förslag till detaljplan för Kulan 6, fastighet Kulan 6.

Planförslaget var utställt på granskning under tiden den 5 juni – 26 juni 2019. Förslaget kommer nu bearbetas efter inkomna yttranden.

Nedan beskrivs förslag till detaljplan för Kulan 6, Dp 418.

 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB. Fastighetsägarens avsikt är att bygga hyresrätter.

 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom kvarteret Kulan, på fastighet Kulan 6. Granskningsförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren, Akelius Holmen AB. Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering för den nya byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för att medge en högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med bebyggelse och gård och den befintligt terrängen.

 

Planens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

 

Planarbetet sker med standardförfarande. Planändringen aktualiserades av att fastighetsägaren till Kulan 6 inkommit med ansökan om planbesked.

 

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.


Status i ärendet

Granskning genomfördes under tiden den 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj 2019 § 24. Förslaget kommer nu bearbetas efter inkomna yttranden.

Inkomna yttranden under samrådet framgår av samrådsredogörelsen, (alla planhandlingar finns att ta del av digitalt via länken här till höger, Relaterad information).

 

Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget under 2020. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.

 

Granskning

Planförslaget var utställt på granskning under tiden den 5 juni – 26 juni 2019, enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj 2019 § 24.

 

Samråd

Planförslaget var ute på samråd under perioden 21 november – 12 december 2018 enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november 2018 § 41.

 

Planuppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 24 maj 2017 § 26.

 

Planbesked

Planändringen aktualiserades av att fastighetsägaren till Kulan 6 inkom med ansökan om planbesked. Positivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen den 9 februari 2017 § 8.

 

Handlingar i ärendet

Planhandlingarna finns att ta del av digitalt via länken här till höger.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för andra och tidigare handlingar i ärendet som till exempel samrådshandlingar, beslut och sändlistor

 

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-541 708 00 (vxl) eller via e-post plan@vaxholm.se .

Upplysningar lämnas av planarkitekt Anna Rhedin.”

 

Sidan publicerades: 2019-06-27