logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 422 – Del av Lägret

Änr KS 2018/49.214

 

Området ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

 

Status i ärendet

Arbete pågår med att ta fram samrådsförslag till detaljplan för Del av Lägret.

 

Syftet med den föreslagna detaljplaneändringen är att skapa fler parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. Planändringen ska ge förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, samt intresset av en god helhetsverkan. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

 

Planområdet ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81. På området finns idag en tennisbana och parkering. Förslaget är att hela detta område blir en parkering i samband med att tennisbanan ersätts med en ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid Campus Vaxholm.

 

Aktuellt

Arbete pågår med att ta fram samrådsförslag till detaljplan för Del av Lägret.


Historik

  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 3 maj 2018, §39.


Vid frågor kontakta:

Stadsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-541 708 00 (vxl) eller via e-post plan@vaxholm.se.

Planfrågor: Planarkitekt Anna Rhedin.


 

Sidan publicerades: 2020-01-09