logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lokaler för förskola

Vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen bygger Vaxholms stad tillfälliga förskolelokaler, som bland annat ska möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget.


7 februari fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning för mark- och byggentreprenad på tomten vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen på Vaxön. Arbetet inleddes 25 februari och lokalerna, som rymmer förskoleverksamhet med sex avdelningar, ska vara redo att tas i bruk under sommaren 2019.

 

Inför byggnationen har obligatorisk provtagning och analys av jordprover utförts. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har erhållit provtagningsresultatet och säkerställt att värdena ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig användning.


Parkeringsplatser under byggtiden

Under byggtiden är de allmänna parkeringsplatserna vid korsningen  avstängda. Parkering hänvisas till befintliga parkeringsplatser i närområdet samt Blynäsvägen, där Vaxholms stad möjliggör parkering fram till sommaren.

 

Här kan du se en skiss över parkeringsmöjligheter i närområdetPDF


Om du har frågor kring parkering så är du välkommen att kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se

 

Är mark- och bygglovet upphävt?

För att möjliggöra en bättre och säkrare tillfartsväg för varutransporter till och från tänkt förskola, sökte Vaxholms stad ett kompletterande mark- och bygglov för uppförande av stödmur och ändrade marknivåer på en mindre del av tomten. Denna ansökan avsåg således ett lov utöver det beviljade tillfälliga lovet kommunen redan erhållit för att bygga tänkt förskola inklusive nödvändiga markåtgärder för grundläggning för byggnad, lekredskap och tillfartsväg.

 

Tänkt förbättrad tillfartsväg skulle medföra att trafikslagen mellan gående, till och från parkeringen, separeras från fordonstrafiken till och från förskolans mottagningsdel. Utöver en minskad lutning av tillfartsvägen skulle föreslagen väg medföra att chaufförer undgår korsa den gångväg barn, föräldrar och personal måste gå i samband med hämtning och lämning av barn. Därutöver såg Vaxholms stad föreslagen lösning som en permanent lösning för tillgänglighet till och från parkområdet.


Den 4 april meddelade Länsstyrelsen att de upphäver det kompletterande mark- och bygglovet och återförvisar ärendet till stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad för fortsatt hantering. Vaxholms stad kommer av tidsskäl därför inte att genomföra åtgärderna med stödmur och ändrade marknivåer i detta skede. Upphävandet av det kompletterande mark- och bygglovet påverkar inte byggnationen av själva förskolelokalerna, som ingår i ett sedan tidigare beviljat tidsbegränsat mark- och bygglov.

 

För mer information

Vänligen kontakta: Tom Thorell, byggprojektledare i Vaxholms stad, e-post tom.thorell@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2019-05-15