logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lokaler för förskola

Vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen har Vaxholms stad uppfört tillfälliga förskolelokaler, som bland annat möjliggjort flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget.


7 februari fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning för mark- och byggentreprenad på tomten vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen på Vaxön. Arbetet inleddes i februari och i augusti hälsade personalen på förskolan Blynäsviken alla barn välkomna till de nya lokalerna. Förskolan är namngiven efter den vackra viken alldeles intill och rymmer sex förskoleavdelningar och en gård med möjligheter att både utforska och leka. 


Inför byggnationen har obligatorisk provtagning och analys av jordprover utförts. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har erhållit provtagningsresultatet och säkerställt att värdena ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig användning.


Är mark- och bygglovet upphävt?

För att möjliggöra en bättre och säkrare tillfartsväg för varutransporter till och från tänkt förskola, sökte Vaxholms stad ett kompletterande mark- och bygglov för uppförande av stödmur och ändrade marknivåer på en mindre del av tomten. Denna ansökan avsåg således ett lov utöver det beviljade tillfälliga lovet kommunen redan erhållit för att bygga tänkt förskola inklusive nödvändiga markåtgärder för grundläggning för byggnad, lekredskap och tillfartsväg.


Tänkt förbättrad tillfartsväg skulle medföra att trafikslagen mellan gående, till och från parkeringen, separeras från fordonstrafiken till och från förskolans mottagningsdel. Utöver en minskad lutning av tillfartsvägen skulle föreslagen väg medföra att chaufförer undgår korsa den gångväg barn, föräldrar och personal måste gå i samband med hämtning och lämning av barn. Därutöver såg Vaxholms stad föreslagen lösning som en permanent lösning för tillgänglighet till och från parkområdet.


Den 4 april 2019 meddelade Länsstyrelsen att de upphäver det kompletterande mark- och bygglovet och återförvisar ärendet till stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad för fortsatt hantering. Vaxholms stad kommer av tidsskäl därför inte att genomföra åtgärderna med stödmur och ändrade marknivåer i detta skede.


Vad innebär Länsstyrelsens beslut för förskolelokalerna?

Länsstyrelsens beslut påverkar inte Blynäsvikens förskolebyggnation. Den har skett enligt tidigare givet bygglov som är gällande. Ingen byggnation har heller uppförts enligt det lov som Länsstyrelsen nu upphävt. Det betyder att inget behöver rivas. Förskoleverksamheten pågår och fortsätter i lokalerna som planerat.


Mer information

Vill du ta del av Länsstyrelsens beslut är du välkommen att kontakta Vaxholms stads kansli, tel: 08–541 708 00, e-post: kansliet@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2019-12-11