logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vaxholm 2040

Logga Vaxholm 2014

Nu har du möjlighet att vara med och berätta om hur du upplever Vaxholm i dag och hur du vill att Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040.
 

Du kan delta genom att svara på en webbenkät mellan 10 maj och 10 juni. Du kan också medverka i en spännande mötesform 10 juni som heter Open Space (anmäl dig senast 5 juni - antalet platser är begränsat).   


Dina åsikter kommer att ligga till grund för arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan Vaxholm 2040 och en hållbarhetsstrategi för kommunens verksamheter.

Vad är Open Space?

Open Space är en mötesform/workshop, där du får möjlighet att ge dina synpunkter och dela med dig av dina tankar. Under workshopen skapar vi tillsammans agendan kring de frågor som du har mest engagemang och intresse för när det handlar om Vaxholm i framtiden. Workshopen kommer att ledas av EPS Human Invest. För mer information om Open Space, besök gärna deras webbplats www.epshumaninvest.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  


Vad händer sen?

Under sommaren kommer synpunkterna från Open Space-mötet och webbenkäten att sammanställas och återkoppling sker här på webben. Tjänstepersoner från kommunen kommer även att finnas tillgängliga för frågor och samtal.


Sammanställningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med Vaxholms nya översiktsplan. Översiktsplanen planeras att ställas ut på samråd sommaren 2020, där allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget.


Kontakt vid frågor

Har du frågor, är du välkommen att skicka e-post till: plan@vaxholm.se. Det går också bra att kontakta respektive projektledare:


Projektledare översiktsplanen: Översiktsplanerare Matilda Karlström, 08-541 708 83, matilda.karlstrom@vaxholm.se


Projektledare hållbarhetsstrategin: Hållbarhetschef Madeleine Larsson, 08-522 426 42, madeleine.larsson@vaxholm.se


Vad är en översiktsplan?


En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Planen brukar bestå av text, bilder och kartor. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040 omfattar hela kommunen.


Vad är en hållbarhetsstrategi?


Syftet med Vaxholms stads hållbarhetsstrategi 2021–2030 är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utvecklig.


Ambitionen är att strategin skall landa i ett antal fokusområden inom ramen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med ett antal strategiska riktningar. Strategin skall utgå ifrån Vaxholms lokala förutsättningar, medborgarnas prioriteringar samt utgå från lagar, mål och riktlinjer som finns på lokal, regional, nationell och global nivå. En viktig utgångspunkt är FN’s Globala hållbarhetsmål för hållbar utveckling - Agenda 2030, men även de svenska miljömålen och de åtta folkhälsopolitiska målområdena.


Hållbarhetsarbetet är långsiktigt och ska bedrivas i hela det geografiska området i Vaxholms stad. Strategin ska omfatta hela kommunen och alla medarbetare och skall beslutas av kommunfullmäktige.

Vanliga frågor

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter