logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Allmän handling

Majoriteten av den information som upprättas eller som inkommer till kommunens olika myndigheter utgörs av så kallade allmänna handlingar.


Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning.

Tryckfrihetsförordningen


Tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar anger bl.a. hur allmänna handlingar ska hanteras, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen är två andra lagstiftningar som också anger bestämmelser för detta. 


Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen står angiven i Tryckfrihetsförordningen och innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.
Genom offentlighetsprincipen skapas en möjlighet för medborgare att få insyn i den offentliga verksamheten. Offentlighetsprincipen bidrar också till att medborgare aktivt kan delta i olika samhällsfrågor genom att inhämta samt ta emot diverse information.


Hur rör offentlighetsprincipen mig?


För att du som medborgare ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.


Vad är allmänna handlingar?


Definitionen av begreppet handling anges i Tryckfrihetsförordningen och avser en handling som innehåller information av något slag. En handling utgörs vanligen av ett pappersdokument men kan även vara en informationsbärare såsom e-post, video- eller bandupptagning med mera.


För att en handling ska anses som en allmän handling måste de kriterier som anges i Tryckfrihetsförordningen vara uppfyllda. Enligt 2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen och upprättad hos myndigheten. Det är enbart allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen och som kan begäras ut.


Förvarad handling


En handling anses som förvarad hos myndigheten oavsett om denna inkommit eller upprättats vid myndigheten. Utgångspunkten för bedömningen av om en handling är förvarad eller inte vid en myndighet är tidpunkten för sökandes begäran. En handling anses förvarad hos en myndighet så fort handlingen är tillgänglig där.


För en fysisk handling innebär det att den fortfarande anses förvarad hos myndigheten även om en handläggare skulle ta med sig handlingen hem över helgen eller till ett externt möte.


Inkommen handling


En handling är att anses som inkommen när den kommit kommunen, förvaltningen eller berörd tjänsteman tillhanda. Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i myndighetens brevlåda, fax m.m. Utöver detta kan även en handling överlämnas till en behörig tjänsteman oavsett om denne befinner sig i myndighetens lokaler eller ute på tjänsteärende.


Upprättad handling


För att en handling ska anses upprättad krävs det att handlingen expedierats utanför den egna myndigheten, eller att ärendet till vilken handlingen hör har slutbehandlats. Som exempel kan nämnas ett sammanträdesprotokoll, när detta är färdig justerat är handlingen att anse som upprättad.

 

Sidan publicerades: 2019-03-11