logo

Vaxholms stads officiella anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.


Övriga tillkännagivanden och kungörelserTillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträdenKommunstyrelse och nämnder


Kallelse Kommunstyrelsen

Kallelse Arbetsutskott

Kallelse Planeringsutskottöppnas i nytt fönster

Kallelse Stadsbyggnadsnämnden

Kallelse Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kallelse Socialnämnden 

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden


Följande utskott och nämnder har ställts in:
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-16, Socialnämnden 2020-03-17, Planeringsutskottet/Arbetsutskottet 2020-03-18 samt Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25


Kungörelser/underrättelser enligt plan- och bygglagen

 

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

 

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.


Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-03-18 §§ 7-22
Tillkännagivandet publicerat:
2020-03-20 t.o.m. 2020-04-13
Förvaringsplats för protokollet:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Nedladdningsbart protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-03-18 §§ 1-3
Tillkännagivandet publicerat:
2020-03-18 t.o.m. 2020-04-09
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokollPDF
 

Att överklaga ett beslut

I 13 kap. Kommunallag (2017:725) finns bestämmelser om laglighetsprövning. Kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut om de till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag, t.ex. skollagen.


Begäran om laglighetsprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet justerats. Om du vill överklaga ett beslut som fattats på delegation räknas tiden från det datum som nämndprotokollet anslogs, i vilket det överklagade beslutet anmäldes.


Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stödjer sitt klagande på.


För laglighetsprövning gäller följande:

  • Alla kommunmedlemmar kan överklaga
  • Domstolen prövar om beslutet tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om ett organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning
  • Vid bifall kan domstolen endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut.