logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Överklaga ett beslut


Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut så finns det två olika sätt att överklaga. Antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.


Laglighetsprövning


Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen. Laglighetsprövning innebäratt beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Stockholm.


Överklagan


Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt. Den klagande ska ange vilket beslut som överklagandet gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt. Överklagandet ska skickas till förvaltningssrätten i Stockholm. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. I Vaxholms stad finns den officiella anslagstavlan i kommunhusets entré samt på vår webbplats. För att komma till anslagstavlan, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Upphäva beslut


Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:

•    beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
•    beslutet hänför sig till något som inte är en
angelägenhet för kommunen,
•    det organ som har fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter eller om
•    beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.


Förvaltningsbesvär


Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. För vissa ärendetyper finns kompletterande bestämmelser i respektive speciallag. Den överprövande instansen, som vanligtvis är länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.


Överklagan


Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.
 
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.
 
Överklagandet ska som huvudregel ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen ett att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.
 
Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

 

Sidan publicerades: 2019-03-04