logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunrevisionen i Vaxholms stad


Vaxholms stad har nio förtroendevalda revisorer. De kommunala revisorernas uppdrag är definierat i kommunallagen och innebär att årligen granska verksamheten och pröva ansvarsfriheten i styrelse och nämnder.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna väljer självständigt vilken verksamhet som ska granskas under året.


Revisorernas arbete


Revisorerna ska, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområde.


Revisorerna ska pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om nämndernas interna kontroll är tillräcklig

Verksamhet som granskas kan utföras i egen regi, samverkansformer eller av externa utförare.

Till den kommunala revisionens uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunalägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision. 


Vaxholms stads revisorer är 9 st. Dessa representerar alla partier som finns i kommunfullmäktige. Ordförande är Anders Haglund (S).

 

Sidan publicerades: 2019-02-14