logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och taxor

När du betalar egenavgift.

I 8 kap. socialtjänstlagen finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

 

Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet och ändras årligen. 

Hur mycket du betalar beror på hur ofta du har hjälp. Den får inte överstiga maxtaxan som fastställs årligen av Riksdagen.


Riktlinjer för avgiftsberäkning

Med utgångspunkt i maxtaxan beräknas för varje person ett avgiftsutrymme vilket är skillnaden mellan månatlig inkomst och förbehållsbelopp.


Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp som ska täcka så kallade normala levnadskostnader samt faktisk boendekostnad.


Minimibelopp

Minimibeloppet är lagstadgat och baseras på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Vid varaktiga, fördyrade levnadskostnader kan minimibeloppet i särskilda fall höjas. Detta kan till exempel vara kostnad för god man eller fördyrade kostnader för yngre funktionsnedsatta som har eller ska bilda familj. Minimibeloppet kan minskas med kostnad för råvaror mat och på särskilt boende.


Makar/registrerad partner

Gifta/registrerade partners inkomster sammanräknas och boendekostnaden delas. Boendekostnaden förväntas delas även om man inte är gift men delar hushåll med någon.


Boendekostnad

Boendekostnad räknas fram enligt Försäkringskassans schablonbelopp men hänsyn till faktisk boendekostnad tas i den mån underlag skickas in till kommunen. För bostadsrätt gäller månadsavgift plus 70% av årlig ränteutgift delat med 12. För egen fastighet gäller driftskostnader, ränteutgift enligt ovan och fastighetsskatt.


Dubbelt boende: vid flytt till särskilt boende och om ansökan inkommer, gäller avgiftsnedsättning med hänsyn till dubbla boendekostnader i högst tre månader.


Tillfällig frånvaro

 Abonnemangstjänster

  • Trygghetslarm och servicetjänster det vill säga inköp, tvätt och städning, är att betrakta som abonnemang och tillfällig frånvaro medför inte nedsättning av avgiften.
  • Vid frånvaro längre än 30 dagar omprövas biståndsbeslutet.


Ordinärt boende med hemtjänst

  • Vid frånvaro reduceras månadsavgiften med 1/30 per frånvarande dygn.


Särskilt boende med heldygnsomsorg

I särskilt boende görs avdrag för matkostnaden vid:

  • Planerad frånvaro som omfattar ett dygn eller mer.
  • Sjukhusvistelse. Ingen matavgift avresedagen, avgift hemkomstdagen.


Avdrag görs med kostnaden för dygnsportion. Omsorgsavgiften påverkas inte av frånvaro.


Insatsändringar

Hemtjänstavgiften ändras inte om insatserna tillfälligt ökar eller minskar innevarande månad och pågår i högst 7 dagar.


Vid nivåändring mitt i en månad gäller att avgift debiteras efter den nivå som gällt flest dagar i månaden.


Om två olika nivåer gällt exakt lika många dagar, debiteras avgiften efter den lägsta nivån för den aktuella månaden.


Inkomstuppgift

Den enskilde är skyldig att lämna fullständiga inkomstuppgifter i de fall dessa inte kan hämtas direkt från försäkringskassan. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgift kan inte nedsättning av avgiften beräknas och full avgift debiteras. Den enskilde måste samtycka till att kommunen hämtar inkomstuppgifter. Utan samtycke debiteras enligt maxtaxa.


Avgiftsbeslut

Avgiftsberäkning enligt maxtaxan görs utan särskild ansökan.
Den enskilde har rätt att överklaga individuellt beslut om avgiftsberäkning.


 

Sidan publicerades: 2019-06-18