logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bidrag och stöd till föreningar

Föreningslivet utgör en betydelsefull del av det samlade fritidsutbudet i kommunen och det ligger i kommunens intresse att skapa goda förutsättningar för föreningslivet och stimulera dess verksamhet.

Olika sorters bidrag att ansöka

Vaxholms stad stöttar ideella föreningar genom att ge både bidrag och stöd.

 

Syftet till det kommunala stödet för föreningar/organisationer är att:

 • ge föreningar resurser som stärker deras ställning i samhället
 • verka för ett allsidigt fritidsutbud
 • skapa goda förutstättningar för fysiska aktiviteter ur en friskvårdande synpunkt
 • ge den enskilde individen möjlighet att ta del av ett rikt och varierat fritidsutbud framförallt på den lokala orten

Stimulansbidrag

De kommunala bidragen avser att vara stimulansbidrag för att täcka en del av en ideell förenings/organisations verksamhet. Medlemmarna bidrar därför själva genom att betala en skälig medlemsavgift, samt genom att på andra sätt medverka stödjande till organisationens ekonomi.


Lokalbidrag

Lokalbidraget avser att ge föreningen möjlighet att hyra egen lokal, då kommunala lokaler och anläggningar ej står till buds eller då särskilda skäl bedöms föreligga för förhyrning. Lokalbidrag kan också utgå till föreningar som har egna lokaler för sina aktiviteter, då kommunala lokaler ej står till buds.


Förutsättningar för lokalbidrag:

 • att anläggningen/lokalen används för föreningsverksamhet
 • att vid årsredovisning ska eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag
 • att bidragsgrundande kostnader är följande: hyra, markarrende, el- och uppvärmningskostnader, vatten, sopavgifter, ränta på lån avseende egen fastighet, försäkring avseende egen fastighet
 • att föreningarna inkommer med ansökan på tid som fastställts av tekniska nämnden/tekniska enheten samt
 • att ansökan avser kommande verksamhetsår


Vid prövning ska hänsyn tas till medlemsantalet och föreningens möjligheter att effektivt utnyttja lokalen/anläggningen, som ska godkännas av Tekniska nämnden/Tekniska enheten. Lokalbidrag utgår med den procentsats av bidragsgrundande belopp eller annan bedömning som Tekniska nämnden fastställer inför varje nytt budgetår.


Ansökan om lokalbidrag ska för innevarande år göras senast den 14 februari.


Lokalbidrags redovisning av beviljat lokalbidrag ska vara Tekniska enheten tillhanda senast den 31 december varje år.


Vänortsbidrag

Kommunens policy är att bidra med 200 kr per föreningsmedlem (som deltar i utbytet) i bidrag för vänortsbesök. Kommunens vänorter är Korpo (Finland) och Dagö (Estland). Bidraget utgår till de medlemmar som skall ha ett aktivt utbyte med vänorten dvs. ”lagmedlemmar”, ”körmedlemmar” etc. Bidrag utgår ej till medresenärer som familjemedlemmar och liknande.

Ansökan kan göras när som helst under året på särskild blankett. Ansökan om vänortsbidrag skall ställas till Kulturförvaltningen (Kulturnämnden).


Kommunalt aktivitetsbidrag

Kommunal aktivitetsbidrag utgår till bidragsberättigad förening/organisation för aktiviteter som i princip genomföres enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet.


 • Med bidragsberättigad sammankomst förstås en av lokal förening planerad, beslutad och anordnad verksamhet/sammankomst med minst 5 deltagare i åldern 7-20 år, vilken varar i minst en (1) timme och vid vilken verksamheten varit av sådan art och inriktning att den enligt bestämmelserna kan definieras som ett verksamhetstillfälle


 • Verksamhetstillfälle definieras i enlighet med bestämmelserna för statligt aktivitetsstöd (se närvarokort - lokalt aktivitetsstöd)


 • Närvarokort skall förvaras av föreningen och arkiveras i minst fyra (4) år


 • Föreningens revisorer ska genom kontroll av närvarohandlingarna och motsvarande vidimera uppgifternas riktighet


 • Bidraget utgår med det belopp/aktivitet för deltagare i åldern 7-20 år som fastställs av tekniska utskottet inför varje nytt budgetår. (För 2006 = 25 kr/aktivitet)


Ansökan inlämnas senast den 30 juni för vårens aktiviteter och senast den 31 december för höstens aktiviteter.


Den statliga delen av ansökan skall redovisas via föreningsverktyget IdrottOnline. För mer information gå in på IdrottOnlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Ansökan om statligt aktivitetsstöd för idrottsföreningar och liknande, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund skall göras senast den 15 februari respektive den 15 augusti varje år.


Kom ihåg!

Ansökningsförfarandet av olika bidrag skall göras på särskild blankett för varje bidrag.


Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida. För sent inkomna ansökningar kan ej komma i åtnjutande av bidrag enligt bestämmelserna i normerna.Utbetalning av bidrag sker alltid snarast möjligt efter det att ansökan prövats och godkänts.


Föreningsbidrag ställda till socialnämnden

På sammanträdet den 25 maj 2010 beslutade socialnämnden att ansökningar om föreningsbidrag ställda till socialnämnden måste inkomma till socialförvaltningen senast den 31 december året innan det år ansökan avser. Observera att detta gäller de föreningsbidrag som söks från socialnämnden.

 

Sidan publicerades: 2019-10-18