Artikeln publicerades 31 oktober 2017

Beslut om Norrberget i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att påbörja planeringen för ett nytt särskilt boende på Norrberget. I uppdraget ingår också att undersöka möjligheterna för ändamålsenliga lokaler för bibliotekets behov.

Den 26 oktober fattade kommunstyrelsen beslut kring den planerade bebyggelsen på Norrberget som innebär att stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag nu justeras. Som grund för besluten ligger den viljeinriktning som majoritetspartierna i Vaxholm kommunicerade efter den rådgivande folkomröstningen samt de synpunkter som inkommit under det extra samråd som hölls tidigare under hösten.

Den största förändringen innebär att det blir färre bostäder på Norrberget, då ett av de planerade bostadskvarteren istället vigs för ett nytt särskilt boende med plats för 54 boende. Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att hitta en fastighet för särskilt boende i kommunen och Norrberget har bedömts som en lämplig plats. Tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen kommer ett förslag att tas fram på utformning av det nya boendet.

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till nya verksamhetslokaler för biblioteket på Norrberget.

Detaljplaneförslaget för Norrberget kommer nu att revideras utifrån de nya förutsättningarna samt allmänhetens och remissinstansernas synpunkter i det extra samrådet. Det reviderade förslaget väntas gå ut på granskning i början av december i år.

Förskolor Norrberget
Inom projekt Norrberget pågår också utredning och förberedande arbete kring flytt av förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan inför byggnationen i området. Stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen tittar på olika alternativ till tillfälliga lokaler och diskussion pågår med förskoleverksamheterna. Under hösten påbörjas också planeringen av den nya förskola med sex avdelningar som ska byggas på Norrberget för att ersätta förskolelokalerna som finns där i dag.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Persson
Telefon: 08-522 427 85
E-post: goran.persson@vaxholm.se