Artikeln publicerades 20 maj 2019

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den biologiska mångfalden är idag starkt hotad när det gäller såväl arter som ekosystem/naturtyper.

Redan 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Därför har vi under 12 dagar presenterat en utrotningshotad art på stadens hemsida.

Vårt miljömål 16 Ett rikt växt- och djurliv handlar om att:
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

Längst ner på sidan presenterar vi några av de arter som vi visat upp under de dagarna.

Njut av naturens rikedom och passa på att gläd dig åt någon ny växt eller fågelsång!

Även det Globala målet 15 om ekosystem och biologisk mångfald uttrycker detsamma om att biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund.

Vad kan du göra?

En hållbar livsstil påverkar den biologiska mångfalden indirekt. Vad du själv kan göra är insatser i din trädgård eller på din balkong. Det kan vara att :

• gynna fler pollinerare/pollinatörer
• plantera inhemska arter
• skapa boplatser
• inte klippa hela gräsmattan

Klicka här för att läsa mer på vår webbsida Hållbar trädgård

 

Du kan läsa mycket mer på vår webbsida om små saker runt dessa punkter.https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/hallbar-livsstil/hallbar-tradgard.html Länk till annan webbplats.