Artikeln publicerades 21 juni 2018

Detaljplanen för Norrberget antogs av kommunfullmäktige

18 juni beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget och samtidigt godkänna köp- och genomförandeavtalet med Besqab, som avser marköverlåtelse och exploatering inom detaljplanen.

På kommunfullmäktiges möte 18 juni antogs den nya detaljplan som bland annat ska möjliggöra bostadsbebyggelse för cirka 240 bostäder, ett särskilt boende och en förskola på Norrberget i Vaxholm. Under mötet godkändes även det köp- och genomförandeavtal som förhandlats fram mellan Vaxholms stad och exploatören, Besqab Projekt och Fastigheter AB, vars förslag på bebyggelse legat till grund för den nya detaljplanen.

Vaxholms stad och Besqab kommer nu att fortsätta planera för genomförandet av detaljplanen och den nya bebyggelsen. Om kommunfullmäktiges beslut inte överklagas kommer den nya detaljplanen att vinna laga kraft 12 juli.

Överklaga detaljplanen

Sakägare och vissa remissinstanser som tidigare i detaljplaneskedet har lämnat in skriftliga synpunkter, och inte fått sina önskemål tillgodosedda, har rätt att överklaga detaljplanen inom tre veckor efter att den har antagits och beslutet tillkännagetts av kommunen. Överklagandet ska vara Vaxholms stad tillhanda senast 12 juli. De sakägare och remissinstanser som berörs kommer att få information om möjligheten att överklaga via brev. Du hittar även informationen här på Vaxholms stads webbplats Länk till annan webbplats..

Mer information

Ta del av protokollet från kommunfullmäktige 18 juni

Detaljplanehandlingar och kontaktuppgifter hittar du på projektsidan på Vaxholms stads webbplats