Artikeln publicerades 22 mars 2021

Detaljplan för Storäng östra har vunnit laga kraft

Fredag 19 mars avslog Mark- och miljööverdomstolen överklagan och därmed har detaljplan 401 för Storäng östra vunnit laga kraft. Syftet är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med kommunalt vatten och avlopp.

Detaljplan 401 gäller ett område på södra Resarö inom Storäng och avgränsas av Resarövägen i norr. I söder går planområdesgränsen i Kodjupet mellan Resarö och Edholma. I väster avgränsas planområdet till obebyggd mark inom förslag till detaljplan 413 och i öster av bebyggelsen i Lilläng.

Syftet med detaljplanen är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden. Syftet är också att dra in kommunalt vatten och avlopp i området. Vatten och avlopp har byggts ut under 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 (§ 34) att anta planförslaget. Ärendet överklagades då till mark- och miljödomstolen (MMD) som avslog överklagandet 16 november 2020.
Beslutet att anta detaljplanen överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Fredag 19 mars avslogs också detta överklagande. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplan 401