Artikeln publicerades 22 april 2021

Fåglar och deras bon är fridlysta

Nu under våren hör vi allt mer fågelsång, men det finns också fåglar som stör människor. Tänk på att fåglar och deras bon generellt är fridlysta. Kommunen tillåter inte skyddsjakt eller flytt av bon även om fåglarna väsnas.

Störande fåglar, inklusive deras ägg och bon är generellt fridlysta, med undantag för vissa arter och vissa jaktperioder. Det är inte tillåtet att förstöra eller flytta ett fågelbo om det inte går att visa betydande skada på egendom eller hälsa.

I Vaxholms stad bedrivs inte skyddsjakt men däremot viltvård för skadade djur. Kommunen tillåter inte skyddsjakt eller flytt utav bon även om fåglarna för ett fasligt liv.

Enligt jaktförordningen får jakträttshavare bedriva jakt och förstöra bon av björktrast, fiskmås, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, pilfink, råka, skata, skrattmås och tamduva i syfte att förhindra skada eller annan olägenhet. Men kraven för att jaga eller undanröja bon med hänvisning till skada eller olägenhet är högt ställda enligt lagen. Det är alltså inte tillåtet att förstöra ett bo om det inte går att påvisa betydande skada på egendom eller hälsa.

Häckande fåglar kan vara aggressiva

När fåglarna häckar kan vissa fågelarter, exempelvis svanar och måsar, uppträda aggressivt, mot andra djur eller människor som de upplever hotar deras ungar. Aggressiviteten upphör oftast när ungarna blivit flygfärdiga och självständiga. Under tiden kan du skydda dig med till exempel ett paraply.

Det är viktigt att tänka på att inte lämna mat framme när du äter ute och att inte mata fåglar under vår, sommar och höst samt att se till att sopkärl är väl tillslutna så att fåglarna inte kommer åt innehållet. Fåglar lär sig snabbt var det finns mat och de försvinner oftast när maten tas bort.