Artikeln publicerades 6 juni 2020

Förskolan Båtens framtid utreds

Utbildningsförvaltningen utreder just nu en eventuell stängning av förskolan Båten.

Anledningarna är flera; det finns fler platser än förskolebarn i kommunen, förskolan Båtens bygglov är inte beviljat, kommunens förskolor går med underskott och lokalerna där förskolan Båtens verksamheten bedrivs är bristfälliga.

Mot den bakgrunden gav barn- och utbildningsnämnden den 25 maj utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en eventuell stängning av förskolan Båten.

Lokalförsörjningsplanen för förskolorna i Vaxholms stad visar att Vaxholms stad har, och kommer att ha en tid framöver, en överkapacitet av förskoleplatser i kommunen, alltså fler platser än förskolebarn. Det gör att en översyn och minskning av lokalyta behöver göras för att få en balans mellan behovet och antalet förskoleplatser.

– Vi för en dialog med alla inblandade just nu, säger utbildningschef Ulrika Strandberg. Jag förstår föräldrarnas oro och vi vet ännu inte vilket beslut politikerna kommer att fatta. Men det finns idag ett ekonomiskt underskott med tomma platser på förskolorna. Vi har i uppdrag att se över våra kostnader för att komma tillrätta med underskottet och vi sparar hellre på lokaler än på pedagoger.

Utredning presenteras 8 juni

Barn- och utbildningsnämnden har ett extrainsatt nämndmöte den 8 juni då utbildningsförvaltningen ska redovisa utredning och konsekvensanalyser av en eventuell stängning av förskolan Båten.

Konsekvensanalyser genomförs nu i samarbete med förskolans ledning, medarbetare och fackliga parter. Barnkonsekvensanalyser görs och vårdnadshavarnas synpunkter samlas in, bland annat genom förskolans föräldraråd.

Mer information om Båtens förskola presenteras efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde måndag 8 juni.