Artikeln publicerades 1 oktober 2021

Info från kommunfullmäktiges möte 20 september 2021

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 14 juni 2021. Du kan även ta del av webbsändningen från KF här.

Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker och tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 61 Ekonomiskt utfall januari-juni 2021

Utfallet till och med juni månad visar ett resultat på 18 miljoner kronor vilket överstiger budgeten med 15,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,2 miljoner kronor, framför allt på grund av exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Pålsundsstrand.

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,9 miljoner kronor. Överskottet beror främsst på färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget.

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. Det beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som nämnden fick i december 2020.

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på vakanta tjänster fram till juni månad.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor som framför allt beror på eg realiserade satsningar.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 4 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 62 Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms kajer

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.

Den statliga medfinansieringen uppgår som mest till 185 750 000 kronor, vilket är 50% av den totala byggkostnaden. Resterande kostnader ska kommunen finansiera.

Kajåtgätdrna och motprestationerna som finns i avtalet ska vara färdigställda senast 2026.

Kommunfullmäktiges beslut: Kajprojektets ekonomiska budget fastställs till max 195 miljoner kronor. Dessutom adderas 3 miljoner kronor till mål och budget 2022 för motprestationer i enlighet med planförslagets MAX-alternativ.

Läs mer:

På sidan 6 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 9–70 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 63 Statusrapport bygglov- och GIS-enheten

Bygglov- och tillsynsverksamheten lider av stor arbetsbörda sedan lång tid vilket gett handläggningen långa väntetider. Det finns en plan för att hantera detta, men det finns ett behov av förstärkning av enhetens resurser.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Överdrag av budget för stadsbyggnadsnämnden beviljas, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av verksamheten med två resurser på bygglov under 2021.

2. Vidare beviljas en extraresurs på bygglov fortsatt under 2022.

Läs mer:

På sidan 8–9 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 70–77 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 64 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens IT-styrning

PwC har på uppdrag av förtroenderevisorerna granskat stadens IT-styrning, ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för 2021.

Läs mer:

På sidan 10 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 77–109 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 65 Återremitterat från KF 2021-03-22 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunledningskontoret har gjort en översyn av formerna för allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska finnas med i kommunfullmäktiges arbetsordning för att skapa tydlighet.

Kommunfullmäktiges beslut: Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Läs mer:

På sidan 12 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 109–127 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 66 Avfallstaxta för Vaxholms stad

Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna ska täcka alla kostnader för insamling och behandling av avfallet. Grundavgiften täcker kostnader för administration, ålanering, återvinningscentral med mera och rörliga avgifter täcker kostnader för abbonnemang och andra tjänster som fastighetsägarna beställer.

Kommunfullmäktiges beslut:

KF beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022 och omfördelning av avfallstaxan för 2022.

KF beslutar också att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med 1 januari 2022.

Redaktionella förändringar av avfallstaxan delegeras till Vaxholmsvattens styrelse.

Läs mer:

På sidan 13 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 127–220 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 67 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen

Taxan för tillsyn och prövning enligt tobakslagen behöver revideras avseende tillsynsavgiften. föreslagen revidering innebär en höjning till 10 000 kronor.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen, daterad 15 juni 2021, fastställs.

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen ska gälla från 1 januari 2022 och ersätta tidigare taxa.

Läs mer:

På sidan 15 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 220–229 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 68 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av taxa för prövningoch tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen

Taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen behöver revideras avseende tillsynsavgiften.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen, daterad 11 juni 2021, fastställs.

2. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen ska gälla från 1 januari 2022 och ersätta tidigare taxa.

Läs mer:

På sidan 16 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 229–238 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 69 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av taxa inom miljöbalkens område

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa inom miljöbalkens område.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, daterad 4 juni 2021, fastställs.

2. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska gälla från 1 januari 2022 och ersätta tidigare taxa.

Läs mer:

På sidan 17 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 238–254 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 70 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Sprängämnesprekusorer är ämnen som kan användas för att framställa sprängmedel. Enligt lagen ska kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-lagstiftning på området följs. Nu finns behov av att skapa en separat taxa för lagen om sprängämnesprekursorer.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, daterad 14 juni 2021, fastställs.

2. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska gälla från 2 januari 2022.

Läs mer:

På sidan 18 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 254–263 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 71 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2021

Enligt gällande rutiner rapporterar socialförvaltningen till socialnämnden, kommunfulmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till IVO (inspektionen för vård och omsorg) i fråga om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

Inom socialtjänstlagen är tre beslut icke verkställda inom tre månader.

Inom lagen om stöd och service är två beslut icke verkställda inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 19 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 263–266 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 72 Bordlagt 2021-06-14 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) rörande Permanenta skollokaler i Vaxholms stad

Motionen gäller permanent och tillfälliga skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett svar utifrån nuläget.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 20 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 266–282 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 73 Bordlagt 2021-06-14 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla parkeringstal

Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal som yrkar på att flexibla parkeringstas arbets in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i arbetet för att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås.

Läs mer:

På sidan 23 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 282–287 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

Ingress

Kommunfullmäktiges beslut:

§ 74 Svar på motion från Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner och motionsansvar

Rickar Gille (-) yrkar i motionen att KF tar fram riktlinjer för motioner och motionssvar, att de i motionen bifogade riktlinjerna används som underlag i det arbetet och att KF fastställer de framtagna riktlinjerna.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänsyn till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Läs mer:

På sidan 25 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 287–296 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 75 Bordlagt 2021-06-14 Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad

Under debatten yttrade sig Malin Forsbrand (C), Sara Strandberg (V) och Anders Garstål (S).

Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 28 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 296–299 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 76 Bordlagt 2021-06-14 Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist (-) och Sarar Strandberg (V) om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter

Interpellationen har besvarats skriftligen av Malin Forsbrand (C).

Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 29 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 299–302 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av interpellationen och svaret.

§ 77 Bordlagt 2021-06-14 Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling färjor

Interpellationen har besvarats skriftligen av Malin Forsbrand (C).

Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 30 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 302–305 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 78 Svar på interpellation från Mats Olofsson (M) om relationen mellan arvodesreglementet och allmänna reglementet

Interpellationen har besvarats skriftligen av Malin Forsbrand (C) till sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 31 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 305–307 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ Val och entlediganden

Fredrik Östman (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i stadsbyggnadsnämnden och väljs till ledamot i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Anders Mårtensson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Agneta Wessberg (M) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt.

Robin Feller (C) väljs till ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Till protokollet noteras också att Per Väisanen Elaine Nord Larsson samt Sten Larsson har anmält utträde ur Waxholmspartiet.

Läs mer:

På sidan 32 i KF-protokollet Pdf, 10.2 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 307 i kallelsen till KF Pdf, 44.4 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.