Artikeln publicerades 20 november 2020

Information från KF novembermöte

Här följer en kort sammanfattning av några av ärendena i årets näst sista möte i kommunfullmäktige (KF) 16 november. Kompletta ärendehandlingar och utförligare beskrivningar hittar du i kallelsen och i protokollet.

Årets sista möte i KF sker enligt den ursprungliga planen 14 december.

Mer information

Redan i kallelsen till KF och KS kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut KF tar. Kallelser och protokoll hittar du här. Länk till annan webbplats.

KF-mötena sänds live och du kan även titta på dem här Länk till annan webbplats. i efterhand.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

§ 60 Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige

Ordinarie möten i kommunfullmäktige sker vid sex tillfällen under 2021.

Beslut: Kommunfullmäktiges sammanträder startar kl 18.00 och datum för 2021 är:

  • 15 februari
  • 19 april
  • 14 juni
  • 20 september
  • 15 november
  • 13 december

§ 61 Återkoppling av uppdraget att förhandla med markägaren samt att ta fram alternativ lösning för Rindö skola

Bakgrund: Kommunstyrelsen har tidigare givit exploateringsenheten i uppdrag att förhandla med Tornstaden AB och Vasallen AB på Rindö. Syftet är att finna en lösning för att, trots vikande elevunderlag, kunna erbjuda en skola på Rindö.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna köp av fastigheten Vaxholm Rindö 3:389, där Rindö skola idag står.

Avtalsförslaget med markägaren innebär en långsiktig lösning för Rindö skola att fortsätta ha verksamhet på samma plats som idag. Det innebär även att kommunen avsäger sig rätt till option på fastigheten och att Vasallen inte längre är skyldig att uppföra de 50 hyresbostäder i Rindö hamn, som tidigare avtal angav. Vid ett köp av fastigheten har Vaxholms stad ändå möjlighet att bygga hyresrätter, då detaljplanen för området utöver skola även medger centrumverksamhet och bostäder.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade godkänna avtalsförslaget.

§ 62 Delårsbokslut per 2020-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad

I Vaxholms stads delårsrapport med helårsprognos är prognosen att Vaxholms stad bedöms ha god ekonomisk hushållning 2020. Det ekonomiska resultatet för delåret är 30, 7 mnkr vilket överträffar budgeten med 20,0 mnkr. Helårsprognosen visar ett budgetöverskott på 11,5 mnkr.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 med helårsprognos (T2) Vaxholms stad, att information om åtgärdsplaner kommunstyrelsen och nämnder noteras till protokollet samt att information om att förskolan Båten avvecklas årsskiftet 2020/2021 noteras till protokollet.

§ 63 Skattesats 2021

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2021.

§ 64 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021 - 2023

Vaxholms stads intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika taxor och avgifter och ett antal statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera den service och de tjänster kommunen erbjuder invånarna.

Mål och budget är ett av kommunens viktigaste styrdokument och innehåller verksamhetens mål och ekonomiska ramar. Den innehåller budget för både drift och investeringar.

I mål och budget fastställs skattesats, taxor och avgifter, kommunens övergripande målområden, strategiska mål för nämnderna samt hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnderna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ärendet ska återremitteras.

Läs mer

KF beslutade återremittera ärendet i enlighet med bilaga 2. På sidan 9 – 11 i KF-protokollet Pdf, 4.3 MB. kan du ta del av ärendet och sist i dokumentet hittar du alla bilagorna.

§ 65 Antagande 2 – Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:66 mfl (Resarö mitt och Överbyvägen)

Bakgrund: Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter.

I planen möjliggörs även viss tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att planförslaget antas.

§ 66 Förslag till nytt stadsbibliotek

Bakgrund: Vaxholms stadsbibliotek har sedan 1972 sin verksamhet på Hamngatan 19 i en lokal på 440 kvadrat. Biblioteket har behov av större och mer tillgängliga lokaler. Turistbyrån, som drivs av Vaxholms stad, har sitt huvudkontor i rådhuset.

Nu är Swedbanks kontor vid Söderhamnsplan ledigt och i den intilliggande lokalen kommer Postnord krympa sin verksamhetsyta.

Sammantaget frigörs en yta om 600 kvadrat i gatuplan, vilken bostadsrättsföreningen efter förhandling har erbjudit Vaxholms stad att hyra. Avtalsperioden föreslås bli 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 29 oktober att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att ta fram ett underlag för att upphandla en ombyggnation av lokalen i syfte att inrymma både bibliotek och turistbyrå.

Uppdraget om upphandling gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge Vaxholms stads fastighetsenhet i uppdrag att teckna ett lokalhyresavtal med bostadsrättsföreningen Repslagaren 16.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ärendet återremitteras

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade att ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga 6 till protokollet. I KF-protokollet kan du på sidan 15 – 16 läsa ärendet Pdf, 4.3 MB. och i slutet av dokumentet hittar du alla bilagorna.

§ 67 Reviderad policy för krisberedskap

Kommunfullmäktige antog i april i år Vaxholms stads policy för krisberedskap. Länsstyrelsen har granskat policyn som därefter reviderats och blivit tydligare och mer utförlig.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att den reviderad policyn för krisberedskap antas.

§ 68 Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete

Bakgrund: Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk {minoritetslagen) gäller sedan januari 2010. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter och att skydda minoriteternas språk och kultur samt att ge dem inflytande i frågor som berör dem. Särskilt viktigt är barns och ungas rätt att utveckla sitt språk och sin kultur.

Vaxholms stads förslag till policy har varit på remiss och ska säkerställa att Vaxholm arbetar i enlighet med aktuell lagstiftning.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att policyn för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete antas.

§ 69 Policy och riktlinje för dataskydd i Vaxholms stad

Bakgrund: Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas sedan maj 2018 och är den generella regleringen av personuppgiftsbehandlingar inom EU. I Sverige kompletteras förordningen med bland annat dataskyddslagen.

Vaxholms stad jobbar sedan flera år med organisation och styrdokument för arbetet med dataskyddsfrågor. Syftet med policy, riktlinje och rättsakt är att säkerställa att Vaxholms stad hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta policyn för dataskydd, rättsakt för reglering av interna personuppgiftsansvar samt även den reviderade policyn för krisberedskap.

Alla ärenden § 70 – § 75 bordlades

Ärendena hanteras vid något av kommande sammanträden i KF.

Du kan hålla koll på vilka ärenden som är på väg till nästa möte genom att studera kallesen som publiceras några dagar innan kommande möte. Länk till annan webbplats.