Artikeln publicerades 26 april 2021

Information från kommunfullmäktige, april

Här följer en sammanfattning av ärendena i kommunfullmäktige (KF) 19 april. Kompletta ärendehandlingar och utförligare beskrivningar hittar du i kallelsen och i protokollet.

Nästa möte i KF sker enligt planerna måndag 14 juni, 2021.

Bild på körsbärsblommor i Vaxholm

Mer information

Redan i kallelsen till KF och KS kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut KF tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

KF-mötena sänds live och du kan även titta på dem här i efterhand.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08–541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

§ 22 Årsredovisning Vaxholms stad 2020

Årsredovisningen presenterades. Vaxholms stad har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Eftersom merparten av målen är uppfyllda eller på väg att uppfyllas inom alla tre målområdena är bedömningen i årsredovisningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.

Resultatet för kommunen för 2020 är 33,3 miljoner kronor. Det är 17,2 miljoner kronor bättre än budget.

Under mötet presenterade också årsredovisningarna för 2020 för Samordningsförbundet Roslagen och Storstockholms brandförsvar (SSBF).

Beslut: Årsredovisningen för 2020 godkänns liksom årsredovisningarna för Samordningsförbundet Roslagen och Storsockholms brandförsvar. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.

§ 23 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas
verksamhet år 2020 samt granskningsrapporter avseende
bolagen. Prövning av fråga om anmärkning och ansvarsfrihet

Enligt kommunnallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas senast ett halvår efter det år som revisionen avser.

I sin revisionsberättelse framför revisorerna bland annat att styrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, med undantag av stadsbyggnadsnämndens tillsynsverksamhet och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt. De skriver också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare har kommunstyrelsen stärkt kontrollen av privata utförare och nämnden för teknik, fritid och kultur har prioriterat arbetet med att förstärka underhållsplaneringen. Vidare påpekar revisorerna att stadens redovisning av sin kostnadseffektivitet bör utvecklas och att överförmyndagnämnden behöver sätrka sin styrning och uppföljning av verksamheten under 2021.

Beslut: Ansvarsfrihet beviljas för 2020 års verksamhet för ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. Samtidigt beviljas ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen i Storstockholms brandöfrsvarsfrbund och för ledamöterna i Samordningsförbundet Roslagen.

§ 24 Hållbarhetsredovisning 2020

Information om Hållbarhetsredovisningen. Redovisningen är en separat rapport som kompletterar Vaxholms stads årsbokslut 2020. Den görs bland annat för att fler ska kunna ta del av vilket hållbarhetsarbete som genomförts inom Vaxholms stad.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

§ 25 Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell och genomförande av framtida gemensamt reningsverk Vaxholm och Österåker kommun

Eftersom reningsverket i Blynäs närmar sig sitt kapacitetstak och för att klara behovet av vatten- och avloppstjänster och framtida reningskrav behövs en utökad och moderniserad reningsanläggning. Vaxholms stad inleder nu arbetet med att skapa ett nytt reningsverk i samarbete med Österåkers kommun.

Beslut: Kommunen ger i uppdrag till Vaxholmsvatten AB att vidta en rad åtgärder för att ett nytt reningsverk ska kunna byggas. Bland annat ska ett nytt dotterbolag bildas, NYAB, som samägs med Österåkersvatten AB. Det nya bolaget ska anlägga, äga och förvalta det nya reningsverket som är planerat att byggas i Margretelund i Österåker.

Österåkers kommun kommer att fatta liknanade beslut.

§ 26 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan

Efter en treårig försöksperiod med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen går samarbetsavtalet mellan Vaxholms stad och Antrophia Reder AB ut i september 2021. Eftersom målet att färjan ska bli självfinansierad inte kommer att uppnås så föreslår kommunstyrelsen att inte förlänga avtalet.

Beslut: Ärendet återremitterades för ny utredning.

Ärendet blev återremitterat efter ett yrkande från Mats Olofsson (M). Han skriver att avtalstiden har präglats av pandemin och därför inte kan ligga till grund för en framtidsprognos för linfärjan.

§ 27 Avfallsplan för Vaxholms stad 2021–2030

Enligt lag måste alla kommuner ha en avfallsplan. De senaste åren har kraven skärpts för att minska resursförbrukning och klimatpåverkan. Avfallsplanen beskriver det arbete som Roslagsvatten AB bedriver men också det ansvar som kommunen har som markägare, fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Beslut: Avfallsplanen för Vaxholms stad 2021–2030 antogs.

§ 28 Storstockholms brandförsvar (SSBF) samt revidering av taxor

Storstockholms brandförsvar föreslår en revidering av taxor och avgifter för tillsyn och tillståndsprövning. Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter föreslås införas 1 januari 2022.

Modellen för taxor och avgifter för både tillsyn enligt LBE, Lagen om skydd mot olyckor, och LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor, ska enligt förslaget baseras på en rörlig avgift med fastställd timtaxa.

Beslut: Storstockholms brandförsvars taxor och avgifter revideras enligt förslaget.

§ 29 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen

Pandemin har slagit hårt mot olika branscher, särskilt mot restaurangbranschen. För att stötta företagen och minska risken för konkurser och därmed högre arbetslöshet föreslår kommunstyrelsen en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen.

Beslut: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Vaxholms stad under 2021.

§ 30 Delegering till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats

Regeringen har med stöd av den så kallade covid-19-lagen givit kommuner möjlighet att från 11 mars 2021 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser, till exempel en park eller badplats, om det finns risk för trängsel.

För att kunna tillämpa möjligheten på ett ändamålsenligt sätt föreslås att kommunfullmäktige delegerar sådana beslut till kommunstyrelsen. Det blir då kommunchefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande som har rätt att fatta sådana beslut.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att införa den nya bestämmelsen i kommunstyrelsens reglemente och att senare ta bort bestämmelsen igen när regeringens förordning slutar att gälla.

§ 31 Ansvarig utgivare kommunfullmäktiges webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via internet och finns tillgängliga i efterhand på Vaxholms stads hemsida. Yttrandefrihetsgrundlagen kräver att den som sänder till allmänheten utser en person som är ansvarig för sändningens innehåll.

Under fullmäktiges sammanträden är det kommunfullmäktiges ordförande som är ansvarig för att leda mötet och därför är det lämpligt att ordföranden också är ansvarig utgivare.

Beslut: Karin Enström (M) utsågs till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

§ 32 Ekonomiskt utfall januari–februari 2021

Information om kommunens ekonomiska utfall under årets första två månader. Kommunen har ett resultat på 11,2 miljoner kronor under perioden vilket överstiger budgeten med 9,9 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att flera budgeterade kostnader kommer senare under året.

§ 33 Svar på revisionsrapport avseende granskning om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt

Information om den granskning av kommunens bygg- och anläggningsprojekt som företaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB gjorde i november 2020.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån ekonomi och kvalitet.

Stadsbyggnadsförvaltningen beskriver i sitt svar hur Vaxholms stad på några få år har haft ett växande behov av att planera och genomföra både investeringsprojekt, byggprojekt och anläggningsprojekt. Det har medfört en ökad efterfrågan på kompetens, strukturer och verktyg för att bemöta kommunstyrelsens behov av stora investeringar med kvalitet och ekonomi i balans.

Förvaltningen delar revisionsrapportens slutsats att kommunstyrelsen saknar formella rutiner och riktlinjer och instämmer i att det finns behov av att till exempel fomalisera byggprocessen och klargöra investeringsprocessen.

Som ett samlat svar på vilka åtgärder som förvaltningen kommer att vidta avser förvaltningen att under 2021 intensifiera arbetet som pågått de senaste åren för att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet.

§ 34 Svar på revisorernas kompletterande frågor kring
förstudie i tillgänglighet och service 2020 Vaxholm

En förstudie har genomförts kring service och tillgänglighet i Vaxholms stad. Nämnderna har besvarat en rad frågor om tillgänglighet och service och revisionen bedömer inte att det finns något behov av att göra en fördjupad granskning. Svaren överlämnas nu till kommunfullmäktige för information.

§ 35 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö

I en motion yrkar Lars Arb Zackrisson (–) på att kommunen arbetar fram en samlad bild av Vaxholms stads kulturvärden i ett så kallat kulturmiljöprogram enligt den nuvarande översiktsplanens intentioner. Motionen bifölls av kommunfullmäktige.

I motionen yrkas också på att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i den nya översiktsplanen. Dessutom yrkar motionären på att kommunen anordnar offentliga samråd i dialog med medborgarna där medborgarnas synpunkter också tas med i planarbetet.

Beslut: Motionen gällande översiktsplan och kulturmiljö inom Vaxholms kommun bifölls.

§ 36 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4
2020

Enligt rutinerna ska socialförvaltningen rapportera till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg. Förvaltningen rapporterar att inom lagrummet för Socialtjänstlagen och inom lagrummet för Lagen om stöd och service är alla beslut verkställda inom tre månader.

§ 37 Inkomna motioner

Motion från Richard Gille om riktlinjer för motioner och motionssvar godkändes och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§ 38 Val och entlediganden

Lars Röckert (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. I övrigt nominerades styrelserepresentanter och lekmannarevisorer till det nya bolaget NYAB.