Artikeln publicerades 8 december 2021

Information från kommunfullmäktiges möte november 2021

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 15 november 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 81 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och genomförs i Kronängsskolans aula kl 18.00 sju måndagar under 2022.

Kommunfullmäktiges beslut: Under 2022 genomförs kommunfullmäktiges ordinarie möten 14 februari, 25 april, 13 juni, 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Läs mer:

På sidan 4 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 82 Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats och prognosen är att Vaxholms stad kommer att ha god ekonomisk hushållning 2021.

Läs mer:

På sidan 5 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av delårsbokslut och åtgärdsplaner KS och nämnder T2 - 2021.

§ 83 Skattesats 2022

Budget och skattesats ska enligt kommunallagen upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november. Styrelsen ska då innan oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktiges beslut: Utdebitering av den kommunala skatten sänks med 48 öre till (19:30) under 2022.

Läs mer:

På sidan 6 - 7 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet, voteringspropositionen och omröstingsresultatet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 84 Mål och budget samt taxor och avgifter 2022 - 2024

Mål och budget för de kommande tre åren utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. Där bestäms verksamheterna övergripande mål, resursfördelning samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. att fastställa driftsbudget 2022 -2024.
 2. att fastställa investeringsbudget 2022 - 2024.
 3. att fastställa finansbudget 2022 - 2024.
 4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder.
 5. att fastställa kommunens internränta till 2,5 % år 2022.
 6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1.
 7. att faställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktiblaga 2.
 8. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 000 kronor för 2022 enligt aktbilaga 3.
 9. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 miljoner kronor under 2022.
 10. att fastställa att staden får nyupplåna 15 miljoner kronor under 2022.
 11. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2022.
 12. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv.
 13. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger.
 14. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna.
 15. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar.
 16. beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 procents förändring, delegeras till stadsbyggnadsnämnden.
 17. mål och budget korrigeras i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Läs mer:

På sidan 8 - 9 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av mål- och budgetdokumentet och tjänsteutlåtandet om densamma, interna taxor och avgifter, revisorernas budgetskrivelse 2022 (revisionens budgetäskande) samt nämndernas yttranden till mål och budget.

§ 85 Justering av VA-taxa i Vaxholms stad

Den allmänna VA-verksamheten (vatten och avlopp) ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar utgifter för att bygga och underhålla den allmänna VA-anläggningen.

Anläggningasavgift är den engångsavgift som fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad soms ker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande beskostas underskotten av brukningstaxan. Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. Upprättat förslag till ny VA-taxa, med en höjning av anläggningstaxan med 8 procent fastställs.
 2. Upprättat förslag till ny VA-taxa, med en höjning av brukningstaxan med 5 procent fastställs.
 3. Upprättat förslag till ny VA-taxa, med en justering av övriga avgifter § 15 fastställs.
 4. Den nya brukningstaxan ska börja gälla från och med januari 2022 och anläggningstaxan ska börja gälla från och med 1 april 2022.
 5. Redaktionella förändringar av VA-taxan delegeras till Vaxholmsvatten AB:s styrelse.

Läs mer:

På sidan 10 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av relaterade bilagor i form av bland annat tjänsteutlåtanden från både Vaxholms stad och Roslagsvatten, protokoll och beslut från Vaxholmsvattens styrelse.

§ 86 Avfallsföreskrifter för Vaxholms stad, antagande

I kommunens avfallsföreskrifter regleras hur hämtning av avfall ska organiseras och vilka krav som ställs på fastigehtsägaren vad gäller sortering och hämtställen.

Avfallsföreskrifterna ska styra mot målen i avfallsplanen och gynna ökad återvinning, återbruk och minskad resursförbrukning.

Kommunfuallmäktiges beslut: Avfallsföreskrifterna för Vaxholms stad antas.

Läs mer:

På sidan 11 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av relaterade bilagor såsom avfallsföreskrifterna, samrådsredogörelse och tjänsteutlåtande med mera.

§ 87 Servicepolicy Vaxholms stad

Vaxholms stads servicepolicy och riktlinjer för service syftar till att säkerställa professionell service och gott bemötande i alla kontakter.

Policyn tydliggör för externa målgrupper vad som kan förväntas av kommunen, medan riktlinjen främst är till för medarbetare inom stadens verksamheter, förtroendevalda och alla som utför uppdrag åt Vaxholms stad.

Kommunfullmäktiges beslut: Vaxholms stads sevicepolicy antas.

Läs mer:

På sidan 12 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av handlingar bland annat i form av servicepolicy, riktlinje för service och tjänsteutlåtande.

§ 88 Inkomna motioner

En motion har anmälts om tilllägg till § 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen godkänns och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Läs mer:

På sidan 13 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av motionen som inlämnats av Klas Beskow (SD).

§ 89 Reviderad inträdesordning

En reviderad inträdesordning för kommunstyrelse och nämnder 2019 - 2022 ska fastställas efter inkomna förslag från respektive parti/grupp i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut: Reviderad inträdesordning i kommunstyrelse och nämnder 2019 - 2022 fastställs (i enlighet med matris som medföljer protokollet på sidan 14).

Läs mer:

På sidan 14 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet och ta del av den ändrade inträdesordningen. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 16.2 MB. kan du ta del av handlingen "ändrad inträdesordning för MP, 2021-09-22".

§ 90 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut: Elaine Nord Larsson (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Anders Garstål (S) entledigas från sitt uppdrag sm ersättare i barn-. och utbildningsnämnden. Moniqua Hultberg (WP) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Eva Ekberg (S) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Bengt Sandell väljs till representant i styrelsen för Vaxholms fästnings museum.

Läs mer:

På sidan 15 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 4.3 MB. kan du läsa mer om ärendet och fastställda mandatperioder för fyllnads- och övriga val.

Sammanträdestider

Möten i Vaxholms kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. På vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden Länk till annan webbplats. hittar du information om vilken dag och tid mötena hålls.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Du kan följa möten i KF live här på vår webbplats. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.