Artikeln publicerades 14 juni 2022

Information från KS möte i maj

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde 5 maj 2022.

Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstepersoner.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 67 Hemställan om utökning av verksamhetsområde

Roslagsvatten har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet) men som bör ingå.

Verksamhetsområde dagvatten (gata) ska också korrigeras, men hanteras i separat ärende.

Roslagsvatten föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden enligt bilagorna 1-4 för att säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område.

Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelsen i februari 2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 1-4 fastställs, att gälla från och med att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Läs mer:

På sidan 4 i KS-protokollet Pdf, 2.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 6.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 68 Ansökan om medlemskap i föreningen klimatkommunerna

Vaxholm stad arbetar aktivt med klimatfrågor. En klimatkartläggning som visar områden med störst klimatpåverkan och hur fortsatt arbete bör prioriteras har tagits fram.

Sveriges kommuner står inför liknande utmaningar i omställningen till minskad klimatpåverkan och i arbetet för att nå Sveriges mål för netto-noll utsläpp till 2045. Samverkan och kunskapsutbyte i nätverk är viktigt för att hålla en hög kvalitet i klimatarbetet.

Efter ett godkänt medlemstest uppmuntrar nu klimatkommunernas kansli Vaxholms stad att ansöka om medlemskap. Kommunen ska i föreningen företrädas av en förtroendevald och en tjänsteperson.

Kommunstyrelsens beslut: Ansökan om medlemskap i föreningen klimatkommunerna genomförs.

Läs mer:

På sidan 5 i KS-protokollet Pdf, 2.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 6.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 69 Information om beslutade uppföljningsplaner för privata utförare 2022

Uppföljning av upphandlad verksamhet för privata utförare som utför en kommunal angelägenhet ska från och med 2021 ske enligt program för mål och uppföljning av privata utförare.

Uppföljningsplaner och resultat ska varje år delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut: Information om beslutade uppföljningsplaner för privata utförare för 2022 för nämnden för teknik, fritid och kultur, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 6 i KS-protokollet Pdf, 2.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 6.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 70 Avvikelserapport: Granskning av årsredovisning 2021

Som en del i ny rutin har PwC tagit fram en avvikelserapport i samband med granskningen av årsredovisningen. Avvikelserapporten skickas till kommunstyrelsen och ska ses som ett komplement till granskningsrapporten som redan har beslutats av kommunfullmäktige.

Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att åtgärda de iakttagelser och rekommendationer som revisionen har skrivit fram till nästa årsredovisning.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 7 i KS-protokollet Pdf, 2.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 6.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 71 Bostäder för nyanlända

Socialnämnden beslutade i februari 2022 att verksamheten på paviljong 3:378 på Rindö ska avvecklas under hösten eftersom boendeplatserna då översteg det förväntade behovet.

Sedan socialnämndens februarimöte har omvärldsläget drastiskt förändrats genom Rysslands invasion av Ukraina. Omfattningen av flyktingströmmarna i Europa kommer att påverka Vaxholms stad och en ny bedömning bör göras kring det aktuella behovet av boendeplatser för nyanlända.

Hyresavtal för paviljong 3:378 på Rindö har sex månaders uppsägningstid och förlängs med sex månader i taget.

Kommunstyrelsens beslut:

  1. Hyresavtal för paviljong 3:378 på Rindö kvarstår tillsvidare.
  2. Planenheten får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för boenden till nyanlända i Vaxholms stad.

Läs mer:

På sidan 8 i KS-protokollet Pdf, 2.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 6.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 72 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut: Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 9 i KS-protokollet Pdf, 2.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 6.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm