Artikeln publicerades 23 november 2021

Information från KS oktobermöte

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 28 oktober 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Waxholmslotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 151 Justerande av VA-taxa i Vaxholms stad

Den allmänna VA-verksamheten sak vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Därför föreslås Pdf, 8.6 MB. höjning av både anläggningstaxan och brukningstaxan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Upprättat förslag till ny VA-taxta, med en höjning av anläggningstaxan med 8% fastställs.

2. Upprättat förslag till ny VA-taxta, med en höjning av brukningstaxan med 5% fastställs.

3. Upprättat förslag till ny VA-taxta, med justering av övriga avgifter § 15, fastställs. 

4. Den nya brukningstaxan ska börja gälla från och med 1 januari 2022 och anläggningstaxan ska börja gälla från och med 1 april 2022.

5. Redaktionella förändringar av VA-taxan delegeras till Vaxholmsvatten AB styrelse.

§ 152 Informationsärende gällande trafik september 2021

Informationsärende som syftar till att informera om Stockholm Nordost gemensamma remissvar för Kollektivtrafikplan 2050 samt Sjötrafikutredningen (remissversion 2).

Beslut: Informationen noterades till protokollet.

§ 153 Avfallsföreskrifter för Vaxholms staf, antagande

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar hur avfallshämtningen ska vara organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägare kring sortering och hämtställen.

§ 154 Sammanfattning av samråd inför paus av översiktsplanearbete

I samband med beslut om att pausa arbetet med en ny översiktsplan i väntan på att ett kulturmiljöprogram tagits fram fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sammanfatta i stora drag vad som framgått av samrådet samt viktiga frågeställningar som återstår i arbetet och återrapportera detta till kommunstyrelsen.

Beslut: Informationen noterades till protokollet.

§ 155 Implementering av arbetet med öppna data

Grunden för Sveriges arbete med öppna data är EU-kommissionens öppna data-direktiv. Öppna data-direktivet skulle implementeras i nationell lagstiftning senast 17 juli 2021 men har blivit försenat. Vaxholms stad ska därför skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och förvalta öppna data på ett systematiskt och säkert sätt.

Kommunstyrelsen beslutade: Att arbete med förstudia öppna data avslutas och att ett projekt för att implementera arbete med öppna data på samtliga förvaltningar i Vaxholms stad påbörjas.

§ 156 Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum – förberedande genomförandebeslut

Exploateringsenheten har återkommit i enligthet med kommunstyrelsens tidigare beslut med förslag på utformning och bygge av slöjdsalar och klassrum vid Vaxö skola.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Exploateringsenhetens förslag till utformning, samt tillhörande kalkyl av fristående byggnad på Terra Nova 6, innehållande slöjdlokaler och tre klassrum godkänns.

2. Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att inhämta nämndens samlade bedömning.

3. Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande ska återrapporteras nästkommande kommunstyrelse 25 november 2021 och ingå i underlaget för ett genomförandebeslut.

4. Exploateringsenheten får i uppdrag att inför nästkommande kommunstyrelse 25 november 2021 återkomma till kommunstyrelsen med ett genomförandebeslut för Vaxö skola, ny byggnas för slöjdsalar och klassrum.

§ 157 Resarö skola, ny matsalsbyggnad – förberedande inriktningsbeslut

Exploateringsenheten har återkommit i enligthet med kommunstyrelsens tidigare beslut med förslag på fortsatt arbete med ny matsalsbyggnad vid Resarö skola.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Exploateringsenhetens förslag till utformning, samt tillhörande kalkyl av ny matsalsbyggnad på Resarö skola noteras till protokollet.

2. Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att inhämta nämndens samlade bedömning.

3. Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande ska återrapporteras nästkommande kommunstyrelse 25 november 2021 och ingå i underlaget för ett genomförandebeslut.

4. Exploateringsenheten får i uppdrag att utifrån barn- och utbildningsnämndens remissyttrande återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag för ett inriktgningsbeslut för Resarö skola, ny matsalsbyggnad.

§ 158 SÄBO Norrberget – förberedande inriktningsbeslut

Exploateringsenheten har tidigare fått i uppdrag att tillsammans med exploatören på Norrberget, planera för och leta efter en lämplig plats för ett särskilt boende. Exploateringsenheten föreslår nu att förslaget remitteras till Socialnämnden.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Exploateringsenhetens förslag till utformning, samt tillhörande kalkyl av ett nytt SÄBO på fastigheten Lägerhöjden 1 remitteras till Socialnämnden för bedömning.

2. Socialnämndens remissyttrande ska återrapporteras till nästkommande kommunstyrelse 25 november 2021.

3. Socialnämndens remissyttrande ska innehålla ekonomiska konsekvenser för Socialnämndens löpande ekonomi ed hänvisning till totalkostnaden, driftkostnaden och boendekostnaden för den enskilde samt huruvida projektet kan godkännas.

4. Exploateringsenheten får i uppdrag att inför nästkommande kommunstyrelse 25 november 2021 återkomma till kommunstyrelsen med ett inriktningsbeslut för SÄBO Norrberget, nytt särskilt boende.

§ 159 Rekommendation: Överenskommelse för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022–2025

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk, kostnadsfri tjänst som vänder sig till privatpersoner, mindre företag och föreningar. Verksamheten finns i hela landet och finansieras av Energimyndigheten. Det nuvarande samverkansavtalet löper ut 31 december 2021 och behöver förnyas.

Kommunstyrelsens beslut: Förslaget till samverkansöverenskommelse för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022–2025 godkänns.

§ 160 Svar på remiss: Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en riskhanteringsplan för fortsatt arbete med klimatanpassning inom länet. Rapporten beskriver bland annat områden i Vaxholms stad där det bedöms vara risk för översvämning vid ett 100-årsregn. Länsstyrelsen vill bland annat ha svar på om utpekade risker är relevanta och om Vaxholms stad planerar för åtgärder som minskar riskerna för översvämning.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över remiss Riskahanteringsplan för översvämmning i Stockholms län godkänns.

§ 161 Tertialbokslut 2 2021 kommunstyrelsen

Förvaltningen redovisade tertialbokslut 2 2021 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsens tertialbokslut 2 2021 godkänns.

§ 162 Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats där Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2021.

Kommunstyrelsens beslut: Omfördelning av satsningar enligt nämnden för teknik, fritid och kulturs prognos godkänns.

§ 163 Internkontrollplan kommunstyrelsen Pdf, 8.6 MB. 2022

Förvaltningen redovisar förslag till internkonstrollplan för kommunstyrelsen 2022.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen antas.

2. Information om nämndernas internkontollplaner 2022 noteras till protokollet.

§ 164 Pdf, 8.6 MB. Skattesats 2022

Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Kommunstyrelsen föreslår en skattesäkning med 48 öre (till 19:30) under 2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Utdebitering av den kommunala skatten sänks med 48 öre till (19:20) under år 2022.

Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) deltar inte i beslutet.

§ 165 Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022–2024

Kommunledningskontoret redovisar yttrande till mål och budget 2022–2024.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022–2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022, gädkänns.

§ 166 Mål och budget samt taxor och avgifter 2022–2024

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa mål och budget för de kommande tre åren. Detta ärende presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2022–2024 för Vaxholms stad och dess nämnder.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att fastställa kommunstyrelsens förslag.

§ 167 Policy och riktlinje för service i Vaxholms stad

Syftet med policyn är att säkerställa att Vaxholms stad ger proffessionell service och gott bemötande i alla kontakter med de som bor, verkar och vistas i kommunen. Policyn tydliggör externt vad som kan förväntas av kommunen medan riktlinjen främst riktar sig till medarbetare och förtroendevalda.

Kommunstyrelsens beslut: Riktlinje för service i Vaxholms stad antas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Servicepolicy för Vaxholms stad antas.

§ 168 Riktlinje för medborgardialog i Vaxholms stad

Dessa riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område.

Kommunstyrelsens beslut: Riktlinje för medborgardialog i Vaxholms stad antas.

§ 169 Sammanträdestider år 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens sammanträdestider för 2022 fastställs till klockan 18.00; 3 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, 8 september, 27 oktober och 24 november. Strategidag genomförs 20 april.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022: 14 februari, 25 april, 13 juni, 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december. Samtliga sammanträden föreslås börja klockan 18.00.

§ 170 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut.

Kommunstyrelsens beslut: Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm