Artikeln publicerades 3 juni 2016

Information om nuläget i Vaxholm i flyktingmottagandet 2016

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag (2016:38) om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning i kraft. Lagen innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

Nyanlända som anvisas har uppehållstillstånd och är familj eller enskilda vuxna.

Anvisningarna från staten kan ej överklagas. Statens matchning sker mellan personer som fått uppehållstillstånd och kommunens årsplan om mottagande.

Boendeplatser i kommunen

En arbetsgrupp inom kommunen har under hösten och våren arbetat för att skapa boendeplatser för nyanlända. Ombyggnationer av kommunägda fastigheter har skett och sker. Försök att hitta privata uthyrare av hus eller lägenheter i Vaxholm har gjorts men ännu ej givit något resultat i form av kontraktsskrivning. Hyrestiden bör vara minst 1 år.

Uppställning av paviljonger är en del av lösningen för att under en begränsad period skapa boendeplatser för ensamhushåll. Paviljongerna uppfyller kraven både beträffande inomhusmiljö, säkerhet och ekonomiskt perspektiv.

Uppställning av paviljonger kommer att bli aktuellt på flera olika platser i kommunen. Det finns i dagsläget inga beslut tagna om var de kommer att placeras. Vi uppdaterar på hemsidan så snart beslut är taget.

Planering 2016

Mottagandet av nyanlända sker planerat och kontrollerat enligt kommunens årsplan om mottagande. Årsplanen fastställdes i april 2016.

Vaxholms stad har hittills tagit emot 15 individer (fyra barnfamiljer) och förväntas ta emot totalt 46 individer under 2016. Hur många Vaxholms stad ska ta emot under 2017 är ännu oklart. Staten utlovar mer information efter sommaren.

Placering av nyanlända sker till största delen på Vaxön och strategin är att fördela hushåll i olika slags boenden i flera olika områden. Det krävs en flexibilitet i mottagandet då 50 procent av hushållen är ensamhushåll.

Utöver mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd tar kommunen emot ensamkommande barn. Mottagandet av ensamkommande barn i kommunen bygger på prognoser som Migrationsverket gör. Under 2015 tog Vaxholms stad emot 46 barn som placerades i andra kommuner. I nuläget är ett 10-tal barn placerade i Vaxholm. Under 2016 är det osäkert om hur många vi kommer att ta emot. I nuläget finns tre olika scenarier som innebär mellan 8 och 29 barn.

Vaxholms stad arbetar för en god integration

Det mottagande som skett hittills har fungerat fantastiskt bra. Ett stort engagemang har skapats inom de olika förvaltningarna genom bra teamarbete, framförallt mellan tekniska enheten, socialtjänsten och utbildningsförvaltningen.

 • Vårljus som har boendet för ensamkommande barn är väldigt nöjda med mottagandet i kommunen. Både samverkan med kommunen och skola men också i mötena mellan barn och ungdomar från Vaxholm. Boendechefen för Vårljus anser att Vaxholm tillhör en av de bättre orterna på att visa upp ett varmt och gott bemötande från både allmänhet, politiker, tjänstemän och föreningar.
 • Öppna förskolan har startat upp café på lätt svenska för föräldralediga med små barn.
 • I kommunen finns förberedelseklasser för elever som behöver språkträning i svenska.
 • Gymnasium i Täby har introduktionsprogram för nyanlända. Även under sommaren anordnar vissa skolor svenskundervisning.
 • Vuxna skrivs in vid etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen som pågår under 2 år. I programmet ingår att läsa svenska för invandrare (SFI) och en omfattande kurs i samhällsorientering med fyra olika block; ny i Sverige, arbete och utbildning, demokrati och barn och familj. Arbetsförmedlingen samverkar med kommunen på ett väldigt bra och effektivt sätt och vi har bland annat haft gemensamma informationstillfällen med näringslivet i Vaxholm.

Samverkan mellan föreningar i Vaxholm

Kommunen samverkar med olika föreningar i Vaxholm som Rädda barnen, Röda korset, Andreaskyrkan, Svenska kyrkan och Lions. Föreningarna har olika aktiviteter som de kan hjälpa till med och är en stor tillgång för integrationsarbetet i Vaxholm. Medlemmar från pensionärsföreningarna SPF seniorerna och PRO i Vaxholm har träffat flyktingsamordnaren och uttryckt att de gärna bidrar i arbetet med integration, vilket är välkommet i takt med att kunskapen ökar om vad som behövs.

Familjerna som mottagits har en frivillig fadder/kontaktfamilj genom föreningarnas medlemmar. Sysselsättning under eftermiddagar eller lov är viktigt för alla och särskilt när man saknar nätverk i ett nytt land. Fotbollsföreningen i Vaxholm är ett mycket bra exempel på förening som tänkt till och ”öppnat upp” för ungdomar som har det intresset. Kanotklubben är aktiva i att hjälpa till i etableringsarbetet.

Kontaktperson:

Pernilla Ivier, Utvecklingsledare/flyktingsamordnare,

E-post: pernilla.ivier@vaxholm.se

Telefon: 08-522 426 39

Kommunen behöver familjehem, kontaktpersoner, gode män och särskild förordnad vårdnadshavare

Kommunen har kontaktpersoner, gode män och familjehem som arbetar för kommunen med att stödja/företräda ensamkommande barn. Alla ensamkommande barn har en god man.

Vi är tacksamma för alla som har hört av sig under året med erbjudande om att hjälpa till i någon av dessa roller.

Just nu finns behov av:

 • familjehem för ensamkommande barn
 • särskilt förordnad vårdnadshavare

För närvarande har kommunen inte behov av kontaktpersoner.

Föreningar i Vaxholm organiserar fadder för familjer/enskilda vuxna med uppehållstillstånd.

Intresseanmälan:

 • God man - Överförmyndargruppen, 134 81 Gustavsberg,

telefon 08-57047000

 • Familjehem - Kontakt: Sigrid Dahlman, socialsekreterare
 • Socialförvaltningen/barn och ungdom, telefon 08-541 708 93
 • Kontaktperson/familj och särskilt förordnad vårdnadshavare - Kontakt: Sigrid Dahlman, socialsekreterare, socialförvaltningen/barn och ungdom, telefon 08-541 708 93