Artikeln publicerades 20 juni 2019

Rivningen av Norrbergsskolan inleds 8 juli

Förra sommaren antog kommunfullmäktige den detaljplan som ska möjliggöra ny bebyggelse på Norrberget. I juli inleds rivningen av befintliga byggnader på platsen.

Status ny detaljplan

I juni förra året beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till den nya detaljplan som ska möjliggöra bostäder, SÄBO, förskola samt verksamhetslokaler på Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Under våren meddelade mark- och miljödomstolen att de avslår respektive avvisar samtliga överklaganden av detaljplanen. Domen har därefter överklagats till mark- och miljööverdomstolen, som ännu inte meddelat om överklagan av domen ska få prövningstillstånd och behandlas i överdomstolen.

Rivning påbörjas 8 juli

Vaxholms stad fullföljer överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab projekt och fastigheter AB. Enligt avtalet och inför fastighetsbildning behöver marken på Norrberget vara fri från byggnader under hösten. Rivning av befintliga byggnader planeras därför i olika etapper med start 8 juli. Tilldelningsbeslut, rivning på Norrberget, fattades av kommunstyrelsen 2 maj 2019.

För att möjliggöra rivningen och evakuera befintliga förskoleverksamheter på Norrberget, pågår iordningsställande av förskolelokaler. Bland annat pågår byggnationen av en tillfällig förskola om sex avdelningar vid korsningen Eriksövägen/ Blynäsvägen som ska vara inflyttningsklar i augusti 2019.

Så kommer rivningen på Norrberget att gå till

I samband med rivningen kommer Norrberget att vara en arbetsplats och stängas av för allmänheten. Målsättningen är att avstängningen ska ha så lite inverkan på området som möjligt. Gator och vägar ska vara framkomliga i möjligaste mån och långtidsparkeringen på Norrbergsgatan är öppen under sommaren via en tillfartsväg mellan Norrbergskolan och Lillstugan.

Etapp 1

Det första som händer är att entreprenören sätter upp staket för att avgränsa byggplatsen. Därefter påbörjas så kallad lätt rivning invändigt i Norrbergsskolan samt förberedelser för rivning av Lägerhöjdens förskola. Detta arbete beräknas ta cirka 10-12 veckor. I början av hösten påbörjas den tunga rivningen av Norrbergsskolan. Rivningen av Norrbergsskolan och Lägerhöjden, exklusive skyddsrum, beräknas vara helt klar till årsskiftet 2019/2020.

Etapp 2

När andra etappen kan påbörjas är beroende av när detaljplanen vinner laga kraft. I den andra etappen planeras skyddsrummen i Norrbergsskolan och Lillstugan att rivas. Även byggnaden Lillstugan är planerad att rivas. Läs mer om skyddsrummen under rubriken Skyddsrum i området.

Buller, damm och säkerhet

Delar av rivningsarbetet kommer att medföra buller, damm och luktspridning under vissa perioder. Entreprenören kommer att vidta fackmässiga åtgärder mot detta. Skyddsrond genomförs kontinuerligt. Det inhägnade arbetsområdet är inte tillgängligt för allmänheten och kommer att övervakas för att öka säkerheten.

Skyddsrum inom området

I beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges möjlighet för Vaxholms stad att ersätta de befintliga skyddsrummen på Norrberget med nya. Förutsättningarna för rivning av skyddsrummen på Norrberget är att detaljplanen vunnit laga kraft och att MSB medger nedsatt skyddsrumsförmåga under en viss period. Under denna period kommer Vaxholms stad tillsammans med Besqab att uppföra nya skyddsrum.


Mer information och kontakt

Övergripande frågor om projektet: Projektledare Göran Persson, telefon 08-522 427 85, e-post goran.persson@vaxholm.se

Frågor om rivningen: Byggprojektledare Tom Thorell, telefon 08-541 708 81, e-post tom.thorell@vaxholm.se