Artikeln publicerades 11 oktober 2021

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

Vaxholms stad bjuder nu in till samråd inför den ansökan om vattenverksamhet som kommunen ska göra inför renoveringen av kajerna. Berörda och allmänhet kan ta del av underlaget och komma in med frågor och synpunkter fram till och med 14 november.

När arbetet med renoveringen av kajerna sätter igång kommer många av de åtgärder som ska göras att ske från vattnet. För detta krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Inför den ansökan bjuder Vaxholms stad nu in till samråd. Syftet är främst att samla upp frågor och synpunkter i ett tidigt skede för att kunna göra en tydlig miljökonsekvensbeskrivning.

Bland annat tittar man på hur vattenverksamheten påverkar miljön och omgivningen.

Spontkaj, stenkista och muddring

I Öster- och Söderhamnen planeras en ny spontkaj utanför dagens spontkaj. Detta görs för att undvika ras och minimera mängden undervattensschakt i projektet.

I Västerhamn behöver stenkistan förstärkas och stenkajen delvis renoveras. För att minska tryck från jord och trafik mot stenkajen behöver även den bakomliggande gatan förstärkas. För att frilägga stenkistan planeras muddring i vattnet längs kajen.

I samband med att kajerna förstärks kommer även dagvattensystemet inom kajområdena att göras om. För att undvika slitage på vägar och för att minska projektets påverkan och eventuella störning för boende och besökare kommer transporter främst att ske sjövägen.

Här kan du läsa samrådsunderlaget i sin helhet. Pdf, 224.2 MB.

Underlaget finns också i utskriven form att läsa på Vaxholms stadsbibliotek.

Samråd till 14 november

Fram till den 14 november 2021 kan du skicka in dina synpunkter.

Du kan skicka synpunkterna via e-post: tekniska@vaxholm.se eller via e-tjänsten "Skriv till oss Länk till annan webbplats.". Märk ditt meddelande med ”Samrådssynpunkter Vaxholms kajer”.

Det går också bra att skicka in synpunkter via papperspost till:

Vaxholms stad
Tekniska enheten - Samrådssynpunkter Vaxholms kajer
Maria Carlsson
185 83 Vaxholm

Särskilt berörda parter såsom närboende, myndigheter, föreningar, verksamhetsutövare och fastighetsägare kontaktas också via brev eller e-post.