Artikeln publicerades 11 april 2022

Samråd kring schaktmassor vid kajrenoveringen

Vaxholms stad kommer att ansöka om tillstånd för så kallad avvattning av blöta schaktmassor som ska grävas bort i Västerhamnen i samband med kajrenoveringen. Inför ansökan bjuder kommunen nu in till samråd för att få in synpunkter från allmänhet och berörda.

Vaxholms stad kommer enligt kapitel 9 i miljöbalken att ansöka om tillstånd för avvattning av massor i Västerhamn, del av Vaxholms kajer, inom fastigheterna Vaxön 1:11 och 1:81.

Orsaken till schaktarbetena är renoveringsbehov eftersom det finns med risk för sättningar och ras. Kajen i Västerhamnen är nu i så dåligt skick att det bedöms nödvändigt att påbörja renoveringsarbeten så fort som möjligt. I samband med detta kommer schakt av blöta massor att behöva utföras. Massorna som schaktas ur kommer att behöva avvattnas under arbetets gång för att inte vara för blöta innan de transporteras till mottagaranläggning.

Omfattning och tidsplan

Arbetet är planerat att börja i september 2022 och arbetet med avvattningen planeras vara klart i maj 2023. Under sommarmånaderna görs uppehåll i arbetet för att minska påverkan under högsäsongen.

Samråd om miljökonsekvenser

Samrådet är ett led i arbetet med att genomföra en miljöbedömning enligt kapitel 6 i miljöbalken, där en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet är främst att samla upp frågor och synpunkter i ett tidigt skede för att avgöra MKB:s avgränsning. I samrådsunderlaget redogörs för åtgärdens omfattning, rådande miljöförhållanden samt identifierade miljöeffekter till följd av verksamheten.

I en bilaga till samrådsunderlaget redovisas en geografisk avgränsning som visar vilka som kan antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten. Förutom inbjudan till allmänheten har också myndigheter, föreningar, verksamhetsutövare, fastighetsägare och närboende bjudits in.

Här hittar du samrådsunderlaget.

Du kan också hitta en utskrift av samrådsunderlaget på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19.

Välkommen med synpunkter

Samrådsperioden pågår 13 april–4 maj 2022.

Synpunkter ska vara Vaxholms stad tillhanda senast 4 maj per e-post: kajen@vaxholm.se eller via post till:

Maria Carlsson, Tekniska enheten, Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm.

Märk ditt brev eller meddelande med ”Samrådssynpunkter avvattning massor Västerhamn”.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta Maria Carlsson, e-post: kajen@vaxholm.se